Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100337 Library:100427 in /home/u16395p12019/domains/gijsbers.org/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 1987
Wat gebeurt er als je arbeidsongeschikt raakt? - Gijsbers Advies & Assurantien

Dit betekent arbeidsongeschiktheid voor jou

Er zit een ver­schil in de finan­ci­ë­le gevol­gen van arbeids­on­ge­schikt raken wan­neer je als werk­ne­mer in loon­dienst bent of wan­neer je onder­ne­mer bent van je eigen bedrijf.

Als je als werk­ne­mer arbeids­on­ge­schikt raakt, kan het zijn dat je na ver­loop van tijd weer terug komt op de werk­vloer en je eigen werk weer oppakt. Maar het kan ook zijn dat er moet wor­den geke­ken naar een ande­re (pas­sen­de) func­tie of dat het hele­maal niet meer moge­lijk is om te wer­ken. In wel­ke mate je ook arbeids­on­ge­schikt bent ver­klaard, je bent in ieder geval (deels) via je werk­ge­ver ver­ze­kerd voor het ont­van­gen van een inko­men bij arbeidsongeschiktheid.

Raak je als onder­ne­mer arbeids­on­ge­schikt, dan kan het zijn dat je je eigen beroep niet meer kunt uit­voe­ren en iets heel anders moet gaan doen. Mis­schien zijn er moge­lijk­he­den bin­nen je eigen bedrijf om een ande­re taak uit te voe­ren, maar het kan ook zijn dat je vol­le­dig arbeids­on­ge­schikt wordt ver­klaard. Voor jou als onder­ne­mer ben je niet auto­ma­tisch ver­ze­kerd voor arbeids­on­ge­schikt­heid. Dit bete­kent dus dat je geen inko­men ont­vangt als je niet kunt wer­ken. Je valt immers niet onder de ver­ze­ke­ring van een werk­ge­ver. Wel kun je het ver­ze­ke­ren van je inko­men bij arbeids­on­ge­schikt­heid zelf regelen.

Wat als je werknemer bent…

…en je wordt ziek

Werk je in loon­dienst en word je ziek, dan val je de eer­ste twee jaar van je ziek zijn onder de Wet Ver­be­te­ring Poort­wach­ter (WVP). Jouw werk­ge­ver moet jou in deze peri­o­de 70% van je loon door­be­ta­len. Ben je tij­dens deze peri­o­de zon­der onder­bre­king ziek geweest, dan kan het zijn dat je (deels) arbeids­on­ge­schikt wordt ver­klaard en je aan­spraak kunt maken op een uit­ke­ring op grond van de Wet werk en inko­men naar arbeids­ver­mo­gen (WIA). De WIA kent twee soor­ten uitkeringen:

  • Werk­her­vat­ting Gedeel­te­lijk Arbeids­on­ge­schik­ten (WGA): als je tij­de­lijk arbeids­on­ge­schikt bent
  • Inko­mens­voor­zie­ning Vol­le­dig Arbeids­on­ge­schik­ten (IVA): als je vol­le­dig arbeids­on­ge­schikt bent

Het Uit­ke­rings­in­sti­tuut Werk­ne­mers­ver­ze­ke­rin­gen (UWV) bepaalt in wel­ke mate je arbeids­on­ge­schikt bent en of en onder wel­ke uit­ke­ring je komt te vallen.

  • Je bent min­der dan 35% arbeids­on­ge­schikt Je ont­vangt geen uitkering
  • Je wordt 35 — 80% arbeids­on­ge­schikt ver­klaard Je valt onder de WGA-uitkering
  • Je wordt voor mini­maal 80% arbeids­on­ge­schikt ver­klaard Je valt onder de IVA-uitkering
…en je wordt arbeidsgeschikt verklaard

Ben je min­der dan 35% arbeids­on­ge­schikt, dan krijg je geen uit­ke­ring. Je blijft dan in prin­ci­pe in dienst bij je werk­ge­ver. Dat kan zijn in een aan­ge­pas­te func­tie of op een aan­ge­pas­te werk­plek. Samen met je werk­ge­ver zoek je een nieu­we werksituatie.

…en je raakt gedeeltelijk arbeidsongeschikt?

Ben je tus­sen de 35 en 80% arbeids­on­ge­schikt ver­klaard, dan ben je gedeel­te­lijk arbeids­on­ge­schikt en kun je in prin­ci­pe in dienst blij­ven bij je werk­ge­ver. De WGA-uit­ke­ring vult dan je inkom­sten aan.

Samen met je werk­ge­ver bekijk je wel­ke moge­lijk­he­den er voor je zijn bin­nen het bedrijf. Zijn er geen moge­lijk­he­den, dan kan je werk­ge­ver een ont­slag­pro­ce­du­re star­ten. Even­tu­eel kun je dan in aan­mer­king komen voor een WW-uitkering.

…en je raakt volledig arbeidsongeschikt?

Word je voor mini­maal 80% arbeids­on­ge­schikt ver­klaard, dan ben je vol­le­dig arbeids­on­ge­schikt. Je hebt in dat geval recht op een IVA-uit­ke­ring en ont­vangt 75% van je laatst­ver­dien­de loon. Wel geldt hier­bij een maxi­mum dag­loon .

Het kan zijn dat je gezond­heid in de loop der tijd ver­be­terd. Je krijgt dan een her­be­oor­de­ling waar­uit kan blij­ken dat je weer (gedeel­te­lijk) kunt wer­ken. Mocht dit het geval zijn, dan kom je te val­len onder de WGA-uitkering.

…en je wilt je inkomen verzekeren?

Als je arbeids­on­ge­schikt raakt, ont­vang je min­der loon en ont­staat er dus een gat in je inko­men. Je kunt ervoor kie­zen om je uit­ke­ring aan te vul­len via een aan­vul­len­de ver­ze­ke­ring. Er zijn ver­schil­len­de ver­ze­ke­rings­dek­kin­gen moge­lijk om je WGA-uit­ke­ring aan te vul­len. Wel zit er veel ver­schil in de ver­ze­ke­rin­gen. Som­mi­ge keren een vast ver­ze­kerd bedrag uit, ande­re vul­len je inko­men aan tot een bepaald per­cen­ta­ge. Omdat je in loon­dienst werkt, is de ver­ze­ke­ring meest­al gere­la­teerd aan je werk­ge­ver. Infor­meer goed naar de mogelijkheden.

Wat als je ondernemer bent…

…en je wordt ziek

Als je als onder­ne­mer ziek wordt, heb je geen recht op een uit­ke­ring van­uit de WIA. Dat bete­kent dus dat je als onder­ne­mer (tij­de­lijk) zon­der inkom­sten zit.

…en je raakt gedeeltelijk arbeidsongeschikt?

Je kunt tij­de­lijk arbeids­on­ge­schikt zijn en na ver­loop van tijd weer vol­le­dig aan het werk gaan, bij­voor­beeld bij een gebro­ken been of als je zwan­ger bent. Maar het kan ook zijn dat je gedeel­te­lijk arbeids­on­ge­schikt blijft. Mis­schien kun je in dat geval nog voor een deel je eigen werk uit­voe­ren en min­der uren gaan wer­ken. Het kan ook zijn dat het niet meer lukt om je eigen beroep uit te oefe­nen. In dat geval zal je moe­ten kij­ken naar ande­re moge­lijk­he­den. Mis­schien kun je een ande­re func­tie uit­oe­fe­nen, bin­nen je eigen bedrijf of ergens anders.

…en je raakt volledig arbeidsongeschikt?

Raak je vol­le­dig arbeids­on­ge­schikt, dan geldt dat je als onder­ne­mer niet auto­ma­tisch recht hebt op een uit­ke­ring. Ben je niet ver­ze­kerd, dan ont­vang je geen inko­men. Bepaal voor­af het risi­co dat je loopt als jouw inko­men door arbeids­on­ge­schikt­heid komt te vervallen.

…en je kunt je eigen bedrijf laten doordraaien?

Het kan zijn dat je een eigen bedrijf hebt dat kan blij­ven bestaan, ondanks dat jij niet meer kunt wer­ken. Kijk goed of je vol­doen­de inko­men uit je eigen bedrijf kunt halen.

…en je wilt je inkomen verzekeren?

Met een arbeids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­ring kun je je als zelf­stan­di­ge ver­ze­ke­ren voor de finan­ci­ë­le gevol­gen van arbeids­on­ge­schikt­heid. Je wilt er immers wel zeker van zijn dat je je vas­te las­ten kunt blij­ven beta­len. Raak je (gedeel­te­lijk) arbeids­on­ge­schikt, dan ont­vang je met deze ver­ze­ke­ring als­nog een (aan­vul­ling op je) inkomen.

Wil je een arbeids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­ring laten afslui­ten, dan moet je veel keu­zes maken. Een arbeids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­ring is name­lijk maat­werk en er zijn veel ver­schil­len­de ver­ze­ke­raars. Bereid je daar­om goed voor op het advies dat je kunt krij­gen over je arbeids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­ring. Bepaal voor­af wat je nu eigen­lijk wilt verzekeren.

Let erop dat er tus­sen de ver­ze­ke­rin­gen gro­te ver­schil­len in voor­waar­den  en pre­mies zijn. De arbeids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­ring die voor jou het meest geschikt is, hangt voor­al af van je eigen wensen.

Bron: Adfiz

Maak een afspraak

Bent u toe aan onaf­han­ke­lijk advies voor uw ver­ze­ke­rin­gen? Maak dan een afspraak voor een ori­ën­te­rend gesprek. Wij hel­pen u graag om dui­de­lijk­heid te schep­pen in uw finan­ci­ë­le- en verzekeringszaken.