Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100337 Library:100427 in /home/u16395p12019/domains/gijsbers.org/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 1987
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) - Gijsbers Advies & Assurantien
U bent hier: Home » Arbeids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­ring (AOV)

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

U bent zelf­stan­dig onder­ne­mer. Con­ti­nu­ï­teit van uw bedrijf is erg belang­rijk. U laat zich niet bui­ten­spel zet­ten door een griep­je. Maar stel dat u door ziek­te of een onge­val niet (meer) kunt wer­ken. Dat uw inko­men weg­valt. Voor werk­ne­mers in loon­dienst zijn er regels die ervoor zor­gen dat zij toch een inko­men heb­ben als zij arbeids­on­ge­schikt zijn. Voor zelf­stan­dig onder­ne­mers gel­den deze regels niet. Zij moe­ten zelf zor­gen voor een inko­men als zij arbeids­on­ge­schikt wor­den. Met een arbeids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­ring (AOV) zorgt u voor de nodi­ge inko­mens­be­scher­ming. Want ook ú kunt lang­du­rig ziek wor­den. Op dat moment wilt u terug­val­len op een goe­de verzekering.

Passend

Een pas­sen­de arbeids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­ring biedt inko­mens­ze­ker­heid. Zelfs tot aan uw pen­si­oen. Maar… er zijn veel ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij­en die een arbeids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­ring aan­bie­den en er zit­ten gro­te ver­schil­len in de voor­waar­den en pre­mies. Wel­ke arbeids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­ring is voor u het meest geschikt? Dit hangt onder ande­re af van uw eigen wen­sen rond­om het invul­len van de ver­ze­ke­ring. Gijs­bers Advies en Assu­ran­ti­ën zorgt voor een pas­sen­de ver­ze­ke­ring door de voor­waar­den en pre­mies kri­tisch met elkaar te vergelijken.

In 5 stappen naar de juiste arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het is van belang dat uw risico’s m.b.t. arbeids­on­ge­schikt­heid inzich­te­lijk zijn en, indien nodig, wor­den afge­dekt door een voor­zie­ning zoals een arbeids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­ring. Aan­ge­zien er diver­se moge­lijk­he­den en aan­dachts­pun­ten zijn, door­lo­pen wij als gespe­ci­a­li­seerd advi­seur een vol­le­dig advies­tra­ject. Dit advies­tra­ject bestaat uit diver­se werk­zaam­he­den. Deze zijn onder­ver­deeld in onder­staan­de 5 stappen.

1. Inventariseren

Aan de hand van een vra­gen­lijst en even­tu­eel een per­soon­lijk gesprek bren­gen wij uw per­soon­lij­ke en finan­ci­ë­le situ­a­tie in kaart. Wat is uw beroep, inko­men, gezins­si­tu­a­tie en uit­ga­ven­pa­troon? En hoe­veel ziek­te­da­gen kunt en wilt u finan­ci­eel zelf overbruggen?

2. Analyseren

Wij ana­ly­se­ren uw gege­vens en onder­zoe­ken wel­ke arbeids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­ring het bes­te bij uw situ­a­tie past. We ver­ge­lij­ken diver­se aan­bie­ders voor u, zowel op voor­waar­den als op pre­mie. Gijs­bers Advies en Assu­ran­ti­ën werkt met gespe­ci­a­li­seer­de AOV-ver­ze­ke­raars, die wij regel­ma­tig toet­sen aan de hand van een uit­ge­brei­de kwaliteitsrichtlijn.

3. Adviseren

U ont­vangt een advies­rap­port. Hier­in staat wel­ke ver­ze­ke­rings­vorm, wel­ke ver­ze­ke­raar en wel­ke voor­waar­den het bes­te bij u pas­sen en waar deze selec­tie op geba­seerd is.

4. Bemiddelen

Hebt u uw keu­ze gemaakt? Dan rege­len wij uw aan­vraag bij de ver­ze­ke­raar. Ook bege­lei­den wij u bij de medi­sche acceptatie.

5. Onderhouden

Na het afslui­ten van uw AOV kan er veel ver­an­de­ren: in uw leven of dat van uw gezin, maar ook in de markt of in de (fis­ca­le) wet- en regel­ge­ving. Met een onder­houds­abon­ne­ment blijft uw ver­ze­ke­ring actu­eel. Veel ver­ze­ke­raars bie­den boven­dien pre­ven­tie­tips en (onli­ne) coa­ching om arbeids­on­ge­schikt­heid te voor­ko­men en uw duur­za­me inzet­baar­heid te verhogen.

Waarom is advisering bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering van groot belang?

R

De impact van arbeids­on­ge­schikt­heid op uw inko­men is heel groot.

R

De voor­waar­den tus­sen ver­ze­ke­raars ver­schil­len aan­zien­lijk en vaak wor­den deze op belang­rij­ke pun­ten beperkt om een lage­re pre­mie aan te kun­nen bie­den. De juis­te dek­king is van groot belang om zeker­heid te heb­ben op inkomen.

R

Om de juis­te ver­ze­ke­ring te selec­te­ren moe­ten veel keu­zes gemaakt wor­den; zoals de soort ver­ze­ke­ring en het cri­te­ri­um waar­te­gen arbeids­on­ge­schikt­heid wordt getoetst; het ver­ze­ker­de bedrag, de wacht­tijd, de ver­ze­ker­de eind­leef­tijd, indexe­ring, uit­slui­tin­gen, pre­mie­op­bouw, cor­rec­tie­be­pa­lin­gen, etc.

R

Een arbeids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­ring heeft een rela­tief hoge pre­mie, met over­een­kom­stig hoge ver­wach­tin­gen op het moment dat deze ver­ze­ke­ring aan­ge­spro­ken moet worden.

Waarom Gijsbers Advies & Assurantiën?

Wij geven u advies op maat. U kunt erop reke­nen dat wij:

R

de valkui­len ken­nen en u hier­voor behoeden;

R

de ver­schil­len­de aan­bie­ders tot in detail vergelijken;

R

de kwa­li­teit van ver­ze­ke­rings­pro­duc­ten gron­dig beoordelen;

R

het ser­vi­ce­ni­veau van de aan­bie­ders tegen elkaar afzetten;

R

onder­zoe­ken of u niet onder- of over­ver­ze­kerd bent;

R

markt­breed adviseren;

R

ver­der kij­ken dan alleen de aanvangspremie;

R

luis­te­ren, ana­ly­se­ren, en komen met een advies dat is toe­ge­spitst op uw situatie.

Onze onafhankelijkheid is uw belang

Ons kan­toor is onaf­han­ke­lijk. Alleen daar­door kun­nen wij opti­maal opko­men voor uw belan­gen. Dat doen wij door u te wij­zen op de alter­na­tie­ven die er in de markt voor u beschik­baar zijn. En daar­naast door namens u de onder­han­de­lin­gen met de maatschappij
aan te gaan als deze een ander stand­punt inneemt dan waar u naar ons oor­deel recht op heeft.

Wij zijn dus geen ver­leng­stuk van een ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij of bank. En daar voe­len wij ons goed bij.
Alleen door ons onaf­han­ke­lijk op te stel­len den­ken wij u tot in leng­te van jaren van dienst te kun­nen zijn als uw eigen persoonlijke
belan­gen­be­har­ti­ger op het gebied van finan­ci­ë­le dienstverlening.

Onaf­han­ke­lijk. Voor ons meer dan zo maar een woord. Onaf­han­ke­lijk is iets waar wij trots op zijn! Omdat wij weten dat we u alleen zo opti­maal van dienst kun­nen zijn.

Maak een afspraak

Bent u toe aan onaf­han­ke­lijk advies voor uw ver­ze­ke­rin­gen? Maak dan een afspraak voor een ori­ën­te­rend gesprek. Wij hel­pen u graag om dui­de­lijk­heid te schep­pen in uw finan­ci­ë­le- en verzekeringszaken.