Checklist: is je huis kindveilig?

Voorkomen is beter dan verzekeren

 

Je wilt dat je kind zich vei­lig voelt bij jou in huis. Maar het moet niet alleen vei­lig zijn omdat het er ver­trouwd is, het moet ook vei­lig zijn door­dat je voor­komt dat er een gevaar dreigt voor je kind.

Hier­on­der een een­vou­di­ge check­list van de belang­rijk­ste pun­ten per ruim­te in je huis die een gevaar kun­nen opleveren.

Algemeen

- stop­con­tac­ten tot 150 cm hoog­te beveiligd?
— hoek­be­scher­mers op meu­bels met een scher­pe hoek?
— meu­bels met meta­len hoek­stuk­ken ver­an­kerd aan de muur?
— geen koord­jes met lus­sen aan je raam­de­co­ra­tie (gor­dij­nen, jaloe­zie­ën, lamel­len etc.)?
— snoe­ren bui­ten handbereik?
— deur­be­vei­li­gers geplaatst op deuren?

Woonkamer

- gro­te glas­op­per­vlak­ken zicht­baar gemaakt met stickers?
— vei­lig­heids­glas of vei­lig­heids­fo­lie op glas geplaatst?
— hete kof­fie of thee bui­ten handbereik?

Keuken

- onvei­li­ge voor­wer­pen (scher­pe voor­wer­pen, schoon­maak­mid­de­len, luci­fers of aan­ste­kers, elek­tri­sche appa­ra­ten, pan­nen, glas­werk) bui­ten handbereik?
— kin­der­vei­li­ge slui­tin­gen op kasten?
— rek­je voor het for­nuis geplaatst?
— los­staand for­nuis ver­an­kerd aan de muur of vloer?
— kind afwe­zig in keu­ken als je kookt en vaat­was­ser of oven aanstaat?
— oven­ruit­be­scher­mer en/of ovenslot?
— kraan met temperatuurbegrenzer?
— sluit­haak­je op de laden?
— snoe­ren bui­ten handbereik?

Eetkamer

- geen tafelkleed?
— onvei­li­ge voor­wer­pen (bestek, gla­zen) bui­ten handbereik?

Balkon

- bal­kon­hek afge­schermd wan­neer afstand tus­sen spij­len gro­ter is dan 10 cm?
— gro­te glas­op­per­vlak­ken zicht­baar gemaakt met stickers?
— vei­lig­heids­glas of vei­lig­heids­fo­lie op glas geplaatst?

Badkamer

- kraan bui­ten bereik of bevei­ligd tegen het aanzetten?1
— anti­slip­ma­te­ri­aal in bad en/of douche?
— badkraanbeschermer/badkraanbumper op bad­kraan geplaatst?

Kinderslaapkamer

- raam­be­vei­li­gers geplaatst?
— deur­knop ver­ti­caal geplaatst of een haak­je op de deur?

Overloop

- trap­hek­je boven­aan en onder­aan de trap geplaatst?
— stroe­ve bekle­ding op de trap­tre­den of anti­slip strips?
— vol­doen­de licht op de trap?
— ope­nin­gen aan de zij­kant van de trap niet gro­ter dan 90 mm?
— ste­vi­ge trap­leu­ning of extra kin­der­trap­leu­ning op 60 cm hoogte?

Kijk eens anders

Natuur­lijk zijn er nog veel meer zaken in en rond je huis die een gevaar kun­nen ople­ve­ren voor je kind. Pro­beer eens op een ande­re manier te kij­ken naar de ruim­tes en spul­len in je huis. Bekijk ze eens van­uit het oog­punt van je kind: wel­ke tafel ziet er uit­da­gend uit om op te klim­men en wat zou je daar dan voor gebrui­ken? Op wel­ke oog­hoog­te zit­ten deur­tjes en wat bevindt zich daar voor iets inte­res­sants ach­ter? Hoe aan­trek­ke­lijk zien die snoe­ren eruit? Als je anders kijkt naar de spul­len in je kamer, zie je al snel of en waar je maat­re­ge­len kunt treffen.

Gebeurt er toch iets?

Als je kind toch een onge­luk­je in huis ver­oor­zaakt, is het voor­al van belang dat deze er zelf niets aan over­houdt. Is dit geluk­kig het geval, maar heb je wel scha­de in je woning, dan kan het zijn dat je dit ver­goed krijgt wan­neer je hier­voor bent ver­ze­kerd. Scha­de in je woning kan val­len onder je, inboe­del­ver­ze­ke­ring, glas­ver­ze­ke­ring of aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring. Wil je weten of en via wel­ke ver­ze­ke­ring je aan­spraak kan maken op een scha­de­ver­goe­ding, lees dan de voor­waar­den van je ver­ze­ke­ring goed door of neem con­tact op met je finan­ci­eel advi­seur. Wil je hier­over graag vrij­blij­vend een vraag stel­len aan een onaf­han­ke­lijk finan­ci­eel advi­seur, dan kan dat uiter­aard ook.

Maak een afspraak

Bent u toe aan onaf­han­ke­lijk advies voor uw ver­ze­ke­rin­gen? Maak dan een afspraak voor een ori­ën­te­rend gesprek. Wij hel­pen u graag om dui­de­lijk­heid te schep­pen in uw finan­ci­ë­le- en verzekeringszaken.