U bent hier: Home » AVG ver­sterkt behoef­te aan cyberverzekering

De nieu­we pri­va­cy­wet, de AVG (Alge­me­ne Ver­or­de­ning Gege­vens­be­scher­ming), is per 25 mei 2018 inge­gaan. De komst van deze Euro­pe­se wet ver­sterkt onze pri­va­cy­rech­ten. Voor onder­ne­mers brengt de AVG ook extra plich­ten met zich mee. Als onder­ne­mer moet u aan­toon­baar ‘in con­trol’ zijn in het ver­wer­ken van per­soons­ge­ge­vens. In dit arti­kel leg ik u uit hoe een cyber­ver­ze­ke­ring bij­draagt aan deze nieu­we verplichting.

Cyber­cri­mi­ne­len gaan steeds gea­van­ceer­der te werk. Zij ste­ken veel effort in het ver­krij­gen van per­soons­ge­ge­vens. Wereld­wijd is digi­ta­le cri­mi­na­li­teit zelfs winst­ge­ven­der dan drugs­han­del. Ille­gaal ver­kre­gen per­soons­ge­ge­vens (zoals namen, adres­sen, inlog­ge­ge­vens, cre­dit­card­num­mers, BSN-num­mers, maar ook hele medi­sche dos­siers) wor­den in gro­te geta­le te koop aan­ge­bo­den op het darkweb, een duis­ter stuk­je internet.

U bent aansprakelijk

De kans dat u slacht­of­fer wordt van dief­stal of ver­lies van per­soons­ge­ge­vens is groot. Als uw sys­teem wordt gehackt en klant­ge­ge­vens wor­den buit­ge­maakt, kun­nen uw klan­ten hier veel hin­der van onder­vin­den. Zij kun­nen bij­voor­beeld de dupe wor­den van iden­ti­teits­frau­de, afper­sing of een sys­teem­in­braak. Wat nu als uw klant u hier­voor aan­spra­ke­lijk stelt?

Gedu­peer­de klan­ten zul­len door hen gele­den scha­de wil­len ver­ha­len op de onder­ne­mer bij wie de gege­vens zijn buit­ge­maakt. Zij zul­len hem hier­voor aan­spra­ke­lijk stel­len. Deze aan­spra­ke­lijk­heid is niet gedekt op een AVB (want er is geen spra­ke van zaak- of let­sel­scha­de) of een beroeps­aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring (direct ver­band met de over­een­ge­ko­men opdracht ontbreekt).

Een cyber­ver­ze­ke­ring dekt deze pri­va­cy­aan­spra­ke­lijk­heid wel. Boven­dien zijn ook boe­tes die door toe­zicht­hou­ders wor­den opge­legd als gevolg van het niet (tij­dig) mel­den van een data­lek ver­ze­kerd. Na een (moge­lijk) bevei­li­gings­in­ci­dent op uw sys­teem staat een team van des­kun­di­gen 24/7 klaar om de oor­zaak van het inci­dent te ach­ter­ha­len, de omvang van de scha­de te bepa­len, betrok­ke­nen (ook de Auto­ri­teit Per­soons­ge­ge­vens) te infor­me­ren en PR-acti­vi­tei­ten rich­ting klan­ten te onder­ne­men. Een cyber­ver­ze­ke­ring draagt bij aan het aan­toon­baar ‘in con­trol’ zijn als het gaat om het ver­wer­ken van per­soons­ge­ge­vens en dat is een belang­rijk ver­eis­te bin­nen de AVG.

In onze bro­chu­re heb­ben wij nog eens alles voor u op een rij­tje gezet. Lees het voor­al op uw gemak door en weet dat u met een cyber en data risks ver­ze­ke­ring een zorg min­der heeft. In één klap ver­ze­kerd tegen:

  • Omzet­ver­lies door cyberaanvallen
  • Sys­teem­in­braak
  • Dief­stal van pri­va­cy­ge­voe­li­ge gegevens
  • Gehack­te telefooncentrale
  • Hac­king
  • Afper­sing

 

Als u meer wilt weten over dit onder­werp of als u wilt weten wat de pre­mie voor een cyber­ver­ze­ke­ring voor uw bedrijf is, neem dan con­tact met mij op.

Maak een afspraak

Bent u toe aan onaf­han­ke­lijk advies voor uw ver­ze­ke­rin­gen? Maak dan een afspraak voor een ori­ën­te­rend gesprek. Wij hel­pen u graag om dui­de­lijk­heid te schep­pen in uw finan­ci­ë­le- en verzekeringszaken.