Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100337 Library:100427 in /home/u16395p12019/domains/gijsbers.org/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 1987
De gevaren van cybercrime - Gijsbers Advies & Assurantien

Iede­re dag vin­den er cyber­aan­val­len plaats. 40% van de mkb’ers en zzp’ers is wel eens in aan­ra­king geko­men met een vorm van cyber­cri­me met alle gevol­gen van dien. De belang­rijk­ste geva­ren voor onder­ne­mers zijn:

Hoge kosten

In 2016 bedroeg de tota­le gerap­por­teer­de scha­de van cyber­cri­me in Neder­land 10 mil­jard euro. Deze kos­ten wor­den ver­oor­zaakt door digi­ta­le finan­ci­ë­le frau­de of dief­stal van intel­lec­tu­e­le eigen­dom­men. Maar een bedrijf kan ook (tij­de­lijk) stil­ge­legd wor­den door cyber­cri­mi­ne­len. Bij­voor­beeld wan­neer het digi­ta­le net­werk niet te gebrui­ken is of wan­neer de web­si­te uit de lucht gehaald wordt. Tot slot zijn er ook nog de kos­ten voor het aan­scher­pen van de digi­ta­le vei­lig­heid en het ver­lie­zen van klan­ten door imagoschade.

Diefstal van gegevens
Zodra inter­net­cri­mi­ne­len toe­gang krij­gen tot jouw digi­ta­le net­werk kun­nen zij belang­rij­ke gege­vens ach­ter­ha­len. Dit bete­kent dat zij bij­voor­beeld ook bij de gege­vens van klan­ten en leve­ran­ciers kun­nen komen. Dit is waar­de­vol­le infor­ma­tie voor een hac­ker die op aller­lei manie­ren inge­zet kan wor­den. De gevol­gen voor een bedrijf zijn vaak niet te overzien. 
Imagoschade

Hoe­wel het doel van hac­kers over het alge­meen is om snel veel geld buit te maken, kun­nen er ook ande­re motie­ven zijn. Ima­go­scha­de aan­bren­gen is daar een voor­beeld van. Hac­kers kun­nen op aller­lei manie­ren ima­go­scha­de aan­rich­ten, bij­voor­beeld door de bedrijfs­ge­ge­vens te mis­brui­ken d.m.v. iden­ti­teits­frau­de. Ook wan­neer inter­net­cri­mi­ne­len de gege­vens van klan­ten en leve­ran­ciers ach­ter­ha­len en mis­brui­ken kan dit voor een slech­te repu­ta­tie zor­gen. Het feit dat een bedrijf gehackt is doet het bedrijfs­ima­go sowie­so geen goed.

Website of webshop (tijdelijk) offline

Hac­kers kun­nen de web­si­te plat­leg­gen. Het gevolg is dat je tij­de­lijk geen (poten­ti­ë­le) klan­ten bereikt en dus geen inko­men hebt. Ook hier­bij geldt dat dit veel geld kan kos­ten. Heb je een web­shop? Ook dan kun­nen klan­ten de onli­ne win­kel niet bezoe­ken waar­door orders uit­blij­ven. Een direct omzet­ver­lies is het gevolg.

Let op het online gedrag van medewerkers

De geva­ren zijn groot. Toch blijkt dat onder­ne­mers nog onvol­doen­de zijn voor­be­reid en onvol­doen­de let­ten op het onli­ne gedrag van hun mede­wer­kers. We heb­ben de fei­ten voor je in kaart gebracht in deze infographic.

 

Bron: Adfiz