75% kampt met pensioengat

4 feiten waarom je beter maar aan je pensioen kunt gaan denken

Als je met pen­si­oen gaat en je niet genoeg geld hebt om aan­ge­naam te kun­nen leven dan heb je een pen­si­oen­gat. Een veel­ge­bruik­te vuist­re­gel is dat je onge­veer 70% van je laatst­ver­dien­de inko­men nodig hebt op je oude dag. Fin­fin van Adfiz pre­sen­teert 4 opval­len­de fei­ten. Reden genoeg om vroeg aan je pen­si­oen te gaan denken!

Wist je dat .. ruim 75% van de Nederlanders met een pensioengat kampt?

Althans, als je de maat­staaf aan­houdt dat je pen­si­oen min­der dan 70% bedraagt van je laatst­ver­dien­de inko­men. Uiter­aard gaat het hier met name om wat jij zelf wilt en vol­doen­de vindt. Ver­wacht je met je oude dag min­der geld nodig te heb­ben omdat bij­voor­beeld je hypo­theek is afge­lost, je je auto weg gaat doen of klei­ner gaat wonen? Dan kom je mis­schien wel goed uit met je pen­si­oen­be­drag. Maar wil je na je uit­dienst­tre­ding nog ver­re rei­zen maken of een vakan­tie­huis kopen? Dan heb je wel­licht meer nodig. Daar­naast is het nu ook al tijd om na te den­ken over min­der leu­ke din­gen: ga je in een ver­zorg­huis als je licha­me­lij­ke pro­ble­men hebt? Of blijf je lie­ver zelf­stan­dig wonen en moet je je huis ver­bou­wen? Ook dat zijn vra­gen die mee­spe­len bij de vraag of je vol­doen­de aan je pen­si­oen hebt.

Wist je dat.. het ouder worden van mensen het pensioen bedreigt?

Pen­si­oe­nen hou­den steeds meer reke­ning met het feit dat we steeds ouder wor­den, maar doen dat nog niet vol­doen­de. Het pen­si­oen dat een 21-jari­ge vrouw nu opbouwt, moet door de lan­ge­re levens­ver­wach­ting straks lan­ger uit­ge­keerd wor­den dan waar reke­ning mee wordt gehou­den. Het risi­co is groot dat er straks niet genoeg in de pot zit waar­door deze 21-jari­ge vrouw min­der uit­ge­keerd zal krijgen.

Wist je dat.. echtscheiding, job hoppen, deeltijd werken, na je 25e beginnen met werken en onbetaald verlof invloed heeft op je pensioen?

Bij een echt­schei­ding wor­den pen­si­oen­af­spra­ken vaak ver­deeld. Bij het ver­an­de­ren van werk­ge­ver ver­an­dert het sala­ris en dus ook het bedrag wat je opbouwt. Na je 25e begin­nen met wer­ken, deel­tijd wer­ken en onbe­taald ver­lof bete­ke­nen min­der pen­si­oen opbou­wen. Check bij gro­te wij­zi­gin­gen in je leven wel­ke invloed die heb­ben op jouw oude dag en bekijk tij­dig wat je kunt doen om het tekort te beperken.

Wist je dat.. steeds meer mensen deeltijd met pensioen zullen gaan?

Uit onder­zoe­ken blijkt dat deel­tijd­pen­si­oen de nieu­we norm gaat wor­den. Steeds meer werk­ne­mers ver­wach­ten gelei­de­lijk met pen­si­oen te gaan of vol­le­dig door te wer­ken nadat de pen­si­oen­ge­rech­tig­de leef­tijd is bereikt. Juri­disch en fis­caal is het al moge­lijk. De werk­ge­ver moet de moge­lijk­heid opne­men in zijn pen­si­oen­re­ge­ling en de pen­si­oen­uit­voer­der moet bereid en in staat zijn deel­tijd­pen­si­oen uit te voeren

Bron: Adfiz

Maak een afspraak

Bent u toe aan onaf­han­ke­lijk advies voor uw ver­ze­ke­rin­gen? Maak dan een afspraak voor een ori­ën­te­rend gesprek. Wij hel­pen u graag om dui­de­lijk­heid te schep­pen in uw finan­ci­ë­le- en verzekeringszaken.