Voor je vakantie binnen Europa is een dekking voor medische kosten niet altijd nodig. Aanvullende zorgverzekering dekt vaak al een deel.

Ga je op vakan­tie naar een bestem­ming bin­nen Euro­pa, dan is het niet altijd nodig om een dek­king voor medi­sche kos­ten bij je reis­ver­ze­ke­ring af te slui­ten. Deze kos­ten zijn vaak al voor een deel ver­ze­kerd via je aan­vul­len­de zorg­ver­ze­ke­ring. Check wel of een even­tu­e­le maxi­mum­ver­goe­ding voor jou voldoet.

Heb je alleen een basis zorg­ver­ze­ke­ring, dan ben je ver­ze­kerd voor spoed­ei­sen­de medi­sche hulp tegen dezelf­de voor­waar­den en tarie­ven als in Neder­land. Let er daar­om goed op dat je niet naar een pri­vé kli­niek wordt gebracht waar de prij­zen veel hoger lig­gen. Ook zijn de kos­ten voor het ver­voer met een heli­kop­ter veel hoger dan met een ambu­lan­ce, waar­door je snel op het maxi­ma­le tarief van je basis­zorg­ver­ze­ke­ring zit. Wan­neer de kos­ten voor de zorg in het bui­ten­land hoger zijn dan dit tarief, dan moet je dit ver­schil zelf beta­len. Voor­al in berg­ach­ti­ge gebie­den is dit risi­co groot. Veel onge­luk­ken gebeu­ren tij­dens het spor­ten in de ber­gen. Opspo­rings- en red­dings­kos­ten in de ber­gen ver­goedt de basis­zorg­ver­ze­ke­ring niet. Net als een gips­vlucht terug naar huis. Een ver­goe­ding voor deze zaken kun je meest­al wel krij­gen van­uit je reisverzekering.

Ziek of medische hulp nodig en dubbel verzekerd?

Zodra je ziek wordt op vakan­tie of om ande­re rede­nen medi­sche hulp nodig hebt, meld je je bij je reis­ver­ze­ke­raar of zorg­ver­ze­ke­raar. Dege­ne bij wie jij je als eer­ste meldt, is auto­ma­tisch je aan­spreek­punt voor het afhan­de­len van je claim. Zo staat het beschre­ven in het con­ve­nant ‘Samen­loop zorgverzekeringen/reisverzekeringen’. Je bent wel ver­plicht om te mel­den dat je voor dezelf­de scha­de ook nog ver­ze­kerd bent bij een ande­re ver­ze­ke­raar. Je aan­spreek­punt onder­neemt de nodi­ge acties om de hulp­ver­le­ning in gang te zet­ten en regelt de scha­de­af­han­de­ling. Ach­ter­af maken de ver­ze­ke­raars onder­ling afspra­ken over de schadeafhandeling.

Hoe kom je erachter of je dubbel bent verzekerd?

Het is vaak las­tig te bepa­len in wel­ke land je voor welk deel van je ziek­te­kos­ten bent ver­ze­kerd. In de mees­te geval­len dekt je zorg­ver­ze­ke­raar een deel van deze kos­ten. Maar ga je naar een land waar de medi­sche kos­ten hoger zijn dan in Neder­land, zoals de Ver­e­nig­de Sta­ten, Cana­da of Zwit­ser­land, dan kan het han­dig zijn om de dek­king voor ziek­te­kos­ten wel bij je reis­ver­ze­ke­ring op te nemen. Daar­naast geldt dit ook voor lan­den waar de zorg juist goed­ko­per is, omdat je in dit soort lan­den weer het risi­co loopt om in een dure pri­vé kli­niek te wor­den gehol­pen waar­door je de hoge­re kos­ten niet ver­goed krijgt. Ga je voor meer­de­re maan­den aan­een­ge­slo­ten vakan­tie vie­ren, dan is het ook ver­stan­dig om na te kij­ken wel­ke medi­sche kos­ten wor­den gedekt. Als je hier­over twij­felt of een vraag hebt, is het altijd moge­lijk om een onaf­han­ke­lij­ke advi­seurs om raad te vra­gen. Zij weten vaak al snel in welk land wel­ke medi­sche kos­ten wor­den ver­goed. Ook kun­nen ze je bij het dub­bel ver­ze­kerd zijn advi­se­ren over het samen­voe­gen van ver­ze­ke­rin­gen of dek­kin­gen voor je uitsluiten.

Maak een afspraak

Bent u toe aan onaf­han­ke­lijk advies voor uw ver­ze­ke­rin­gen? Maak dan een afspraak voor een ori­ën­te­rend gesprek. Wij hel­pen u graag om dui­de­lijk­heid te schep­pen in uw finan­ci­ë­le- en verzekeringszaken.