U bent hier: Home » Ein­de zomer

De zomer loopt op z’n eind. De hit­te­golf is voor­bij. Maar wie weet, komt er nog een nabran­der. De tem­pe­ra­tuur kan tij­dens een Indi­an Sum­mer zo weer oplo­pen tot der­tig gra­den. De uit­druk­king ‘niets zo ver­an­der­lijk als het weer’ wordt met het oog op kli­maat­ver­an­de­ring elk jaar toepasselijker.

Dus voor­uit­lo­pend op een war­me sep­tem­ber­maand en mis­schien wel een zomers okto­ber­fest: wat nemen we mee uit de afge­lo­pen periode?

Slip­pers in de auto: niet ver­bo­den wel gevaarlijk

In Frank­rijk en Span­je ziet de over­heid auto­rij­den met slip­pers als een gevaar voor de ver­keers­vei­lig­heid. Word je in deze lan­den betrapt op het rij­den met slip­pers, dan kan je een for­se boe­te krij­gen. In Neder­land is het niet ver­bo­den. Maar het feit is: een slip­per­tje is zo gemaakt. Slip­pers kun­nen ach­ter de peda­len blij­ven han­gen, of er juist van­af glij­den. We wéten dat dit kan gebeu­ren en doen het des­on­danks toch, dan kan de ver­ze­ke­raar dit wel eens zien als ‘roe­ke­loos’ rij­den. En daar staat natuur­lijk wél iets over in de voorwaarden.

Dus: rij­den met slip­pers, beter niet doen.

Op vakan­tie naar een geel of oran­je gebied: elke dag een risicootje

Reis je af naar een gebied waar een nega­tief (corona)reisadvies geldt, een zoge­he­ten ‘oran­je’ gebied, dan ben je ‘on your own’ voor wat betreft de reis­ver­ze­ke­ring. Wie zijn bil­len brandt, moet op de bla­ren zit­ten, luidt het spreek­woord. Geen enke­le ver­ze­ke­raar ver­goedt in dat geval de kos­ten die te maken heb­ben met coro­na. Kos­ten door lan­ger ver­blijf of hulp bij repa­tri­ë­ring komen dus voor eigen rekening.

Reis je af naar een ‘geel’ gebied? Ook dat is een risi­co. Het kan inmid­dels elke dag oran­je wor­den. Op zo’n moment geldt het advies: pak je bie­zen. Je bent dan ver­ze­kerd, ja, máár de reis­ver­ze­ke­raar eist wel dat je zo snel moge­lijk het land verlaat.

Dag­jes uit-vakan­tie: je reis­ver­ze­ke­ring dekt niets!

Ook in Neder­land is het uit­kij­ken gebla­zen. Veel men­sen kie­zen eie­ren voor hun geld en maken er een dag­jes uit-vakan­tie van. Reis­ver­ze­ke­raars zien een dag­je uit ech­ter niet als een vakan­tie, dus je spul­len zijn tij­dens zo’n uitje niet ver­ze­kerd. Alleen als er spra­ke is van een geboekt ver­blijf is er bij de mees­te ver­ze­ke­raars dek­king onder de reisverzekering.

Ver­ras­sing! Na zon­ne­schijn komt regen

En ten­slot­te: wees ook de komen­de maan­den voor­be­reid op extreem weer. Na regen komt zon­ne­schijn, maar na zon­ne­schijn komt ook regen. En wind en blik­sem. Dus zet je tent én je schut­ting goed vast en zet spul­len in lager gele­gen ruim­tes op een ver­ho­ging en laat je niet ver­ras­sen. Neder­land krijgt steeds vaker te maken met extre­me bui­en, die als­maar meer scha­de aan wonin­gen ver­oor­za­ken. Het aan­tal mel­din­gen door neer­slago­ver­last is in drie jaar tijd met 77% geste­gen en de scha­des door storm zijn ruim ver­dub­beld, blijkt uit nieu­we cijfers.

Maak een afspraak

Bent u toe aan onaf­han­ke­lijk advies voor uw ver­ze­ke­rin­gen? Maak dan een afspraak voor een ori­ën­te­rend gesprek. Wij hel­pen u graag om dui­de­lijk­heid te schep­pen in uw finan­ci­ë­le- en verzekeringszaken.