U bent hier: Home » Finan­ci­ë­le planning

Financiële Planning

Wij begin­nen met een ken­nis­ma­king en het met u bepa­len wel­ke levens­stijl u wenst. Op basis van uw wen­sen en doel­stel­lin­gen maken wij een uit­ge­brei­de ana­ly­se van uw hui­di­ge en toe­kom­sti­ge inkom­sten en uit­ga­ven, uw bezit­tin­gen en schul­den en even­tu­eel toe­kom­stig ver­mo­gen. Door mid­del van scenario’s wordt in kaart gebracht wat er met het inko­men gebeurt bij ver­schil­len­de risico’s zoals over­lij­den en arbeids­on­ge­schikt­heid. Deze ana­ly­se geeft een uit­ste­kend over­zicht van uw hui­di­ge finan­ci­ë­le situatie.

 

De Financiële Planning helpt u onder meer bij het beantwoorden van de volgende vragen:

R

Wat moet ik doen om mijn gezin finan­ci­ë­le zeker­heid te bie­den, wat er ook gebeurt?

R

Wat moet ik doen om mijn toe­kom­stig gewens­te levens­stijl te behalen?

R

Wat heb ik nodig om mijn hui­di­ge levens­stijl te behouden?

Tij­dens de Finan­ci­ë­le Plan­ning is bere­kend welk kapi­taal beno­digd is om uw wen­sen en doel­stel­lin­gen te beha­len. In het Ver­mo­gens­ad­vies advi­se­ren wij u over het opbou­wen van ver­mo­gen. Het Ver­mo­gens­ad­vies is geïn­te­greerd in de Finan­ci­ë­le Planning.

 

Wat hebt u aan Financiële Planning?

De grote waarde van een helder totaalbeeld

Finan­ci­ë­le wen­sen en ver­plich­tin­gen vari­ë­ren flink gedu­ren­de een men­sen­le­ven. Kin­de­ren die gaan stu­de­ren, de aan­koop van een woning, pen­si­o­ne­ring: mooie gebeur­te­nis­sen, maar u moet er wél goed op zijn voor­be­reid. Finan­ci­ë­le plan­ning brengt uit­komst. Door mid­del van een per­soon­lijk finan­ci­eel plan cre­ëert u over­zicht over wat nodig is om uw wen­sen en ambi­ties te realiseren.

Toekomst visie

Finan­ci­ë­le plan­ning helpt u bij het in kaart bren­gen van uw finan­ci­ë­le situ­a­tie en het plan­nen van uw finan­ci­ë­le toe­komst. U brengt uw inko­men, uit­ga­ven en ver­mo­gen met elkaar in ver­band en plaatst ze op een tijd­lijn. Ook weegt u uw per­soon­lij­ke omstan­dig­he­den mee: bent u getrouwd, kunt u op ter­mijn mis­schien een erfe­nis ver­wach­ten, wel­ke rech­ten bouwt u op bin­nen de soci­a­le zeker­heid? Zo ont­staat een per­soon­lijk finan­ci­eel plan.

Scenario’s

Iede­re schets van uw finan­ci­ë­le levens­loop is van­zelf­spre­kend een moment­op­na­me. Een goed finan­ci­eel plan houdt ech­ter ook reke­ning met ver­an­de­rin­gen en onvoor­zie­ne tegen­slag. Dit gebeurt door meer­de­re scenario’s door te reke­nen. Zo weet u pre­cies waar moge­lij­ke risico’s zit­ten, wat u al goed hebt gere­geld en wat u nog moet aan­vul­len of bij­stu­ren. Kort­om: u schept een hel­der totaal­beeld van uw finan­ci­ë­le wen­sen en mogelijkheden.

Persoonlijk financieel plan

Een goed per­soon­lijk finan­ci­eel plan biedt inzicht in de ont­wik­ke­ling van uw inko­men, uit­ga­ven en ver­mo­gen en helpt uw risico’s te beheer­sen. Denk bij­voor­beeld aan:

  • loop­baan- en salarisontwikkeling;
  • pen­si­oen­op­bouw;
  • woon­las­ten en de waar­de van de woning;
  • de kos­ten van stu­de­ren­de kinderen;
  • risico’s zoals arbeids­on­ge­schikt­heid en het ver­lies van je partner.
De grote waarde van een helder totaalbeeld

Finan­ci­ë­le wen­sen en ver­plich­tin­gen vari­ë­ren flink gedu­ren­de een men­sen­le­ven. Kin­de­ren die gaan stu­de­ren, de aan­koop van een woning, pen­si­o­ne­ring: mooie gebeur­te­nis­sen, maar u moet er wél goed op zijn voor­be­reid. Finan­ci­ë­le plan­ning brengt uit­komst. Door mid­del van een per­soon­lijk finan­ci­eel plan cre­ëert u over­zicht over wat nodig is om uw wen­sen en ambi­ties te realiseren.

Aanleidingen voor Financiële Planning

Er kun­nen vele aan­lei­din­gen zijn om te beslui­ten een finan­ci­ë­le plan te laten maken. De meest voor­ko­men­de zijn:

R

Aan­ko­pen van een woning

R

Opbou­wen van een oude­dags- (pen­si­oen) voorziening

R

Ont­van­gen van een schen­king of erfenis

R

Ont­van­gen van een ont­slag­ver­goe­ding (Gou­den Handdruk)

R

Star­ten van een onderneming

Onderhoud

Door mid­del van een onder­houds­abon­ne­ment kun­nen wij u blij­ven advi­se­ren en pro­ac­tief inspe­len op wets­wij­zi­gin­gen en uw ver­an­de­ren­de situ­a­tie, zodat u niet voor onver­wach­te uit­kom­sten komt te staan. Wij behe­ren uw finan­ci­ë­le stra­te­gie, zodat u een finan­ci­eel gezond en rus­tig leven heeft zon­der de onze­ker­heid of uw finan­ci­ë­le zaken goed gere­geld zijn. De ont­wik­ke­ling van uw ver­mo­gen moni­to­ren wij aan de hand van de doel­stel­lin­gen in het Finan­ci­eel Plan. Hier­bij nemen wij ook uw wen­sen en doel­stel­lin­gen in acht. Deze kun­nen immers ver­an­de­ren, wat finan­ci­ë­le plan­ning tot een voort­du­rend pro­ces maakt.

Uitvaartverzekering: doen of niet?

De kos­ten van een uit­vaart of cre­ma­tie kun­nen hoog oplo­pen. Om de kos­ten te dek­ken kun je een uit­vaart­ver­ze­ke­ring afslui­ten. 1 op de 3 Neder­lan­ders doet dat, zo blijkt uit onder­zoek van het Nibud, maar vaak dekt de ver­ze­ke­ring de kos­ten niet hele­maal. Is een uit­vaart­ver­ze­ke­ring ver­stan­dig om af te slui­ten, of niet?

Checklist: scheiden en financiën

Een schei­ding heeft gro­te finan­ci­ë­le gevol­gen. Houd reke­ning met deze (finan­ci­ë­le) check­list zodat jij geen belang­rij­ke zaken ver­geet te rege­len op finan­ci­eel gebied.

Wat gebeurt er als je arbeidsongeschikt raakt?

Er zit een ver­schil in de finan­ci­ë­le gevol­gen van arbeids­on­ge­schikt raken wan­neer je als werk­ne­mer in loon­dienst bent of wan­neer je onder­ne­mer bent van je eigen bedrijf. Wat bete­kent arbeids­ong­schikt­heid voor jou?

Samenwonen, trouwen of toch een geregistreerd partnerschap?

Tegen­woor­dig gaan veel stel­len eerst samen­wo­nen voor­dat zij gaan trou­wen. Som­mi­ge stel­len gaan über­haupt niet trou­wen en ande­ren kie­zen, vaak uit prak­ti­sche over­we­gin­gen, voor een gere­gi­streerd part­ner­schap. Maar wat is nou pre­cies het ver­schil? En wat heb­ben samen­wo­nen, trou­wen en een gere­gi­streerd part­ner­schap voor finan­ci­ë­le gevol­gen? Je leest het hier.

75% kampt met pensioengat

Als je met pen­si­oen gaat en je niet genoeg geld hebt om aan­ge­naam te kun­nen leven dan heb je een pen­si­oen­gat. Een veel­ge­bruik­te vuist­re­gel is dat je onge­veer 70% van je laatst­ver­dien­de inko­men nodig hebt op je oude dag. Reden genoeg om vroeg aan je pen­si­oen te gaan denken!

Zeven redenen voor een bezoek aan een financieel adviseur

Het maakt niet uit of u nu een alge­meen of een prak­tisch advies nodig heeft. Het geld dat u inves­teert in een onaf­han­ke­lijk finan­ci­eel advies, ver­dient u meest­al vele malen terug over de lan­ge­re termijn.

Maak een afspraak

Bent u toe aan onaf­han­ke­lijk advies voor uw ver­ze­ke­rin­gen? Maak dan een afspraak voor een ori­ën­te­rend gesprek. Wij hel­pen u graag om dui­de­lijk­heid te schep­pen in uw finan­ci­ë­le- en verzekeringszaken.