Hoe verzeker je je Auto?

Hoe moet je je auto ver­ze­ke­ren? Is dat alleen afhan­ke­lijk van de leef­tijd, of komt er meer bij kij­ken? We geven inzicht in een paar veel voor­ko­men­de mis­ver­stan­den, zodat je beter voor­be­reid je keu­ze kunt maken.

Misverstand: Volledig casco is altijd de beste keuze

 

De vol­le­dig cas­co auto­ver­ze­ke­ring, ook wel all-risk ver­ze­ke­ring genaamd, is de meest uit­ge­brei­de auto­ver­ze­ke­ring. Deze ver­ze­ke­ring ver­goedt scha­de aan je auto, ook als je zelf de ver­oor­za­ker bent. Je bent boven­dien ver­ze­kerd tegen van­da­lis­me en dief­stal. Er bestaan veel mis­ver­stan­den over wan­neer je kiest voor een all-risk ver­ze­ke­ring. Een all-risk ver­ze­ke­ring wordt bij­voor­beeld vaak afge­slo­ten bij auto’s tot vijf jaar oud. Daar­na is de waar­de van je wagen zo gedaald dat het in som­mi­ge geval­len zon­de is om te beta­len voor all-risk.

Het is niet altijd ver­stan­dig om deze vuist­re­gels te han­te­ren. Er is tegen­woor­dig zoveel maat­werk moge­lijk. De pre­mies komen niet meer uit een boek­je, maar wor­den bere­kend op basis van heel wat vari­a­be­len, waar­door de pre­mie­ver­schil­len tus­sen all-risk en WA soms klei­ner zijn dan je zou ver­wach­ten. Als je een oude brik hebt kan de pre­mie voor all-risk zo wei­nig hoger zijn dat het toch inte­res­sant is om daar­mee alleen al ruit­scha­de af te dekken.

Misverstand: nieuwwaarde regelingen zijn altijd 1 jaar

De nieuw­waar­de rege­ling is de rege­ling waar­bij de ver­ze­ke­raars de nieuw­waar­de van je auto uit­ke­ren als je auto wordt gesto­len of total loss wordt ver­klaard.  Je leest vaak dat dit alleen voor het eer­ste jaar geldt. Dat klopt alleen niet. Je hebt ze  in 1, 2 en 3 jaar en daar valt dus veel te kie­zen. Je kunt ook aan­vul­len­de zaken als aan­schaf­waar­de of ver­van­gings­waar­de kie­zen naast dag­waar­de. En dan is je auto opeens veel lan­ger een all­risk ver­ze­ke­ring waard dan de stan­daard 5 jaar die geop­perd wordt.


Misverstand: Na 5 en 8 jaar moet je je verzekering downgraden

Als je auto 5 of 8 jaar oud is zou je je ver­ze­ke­ring vol­gens prijs­ver­ge­lij­kers moe­ten down­g­ra­den. Maar wat als je je auto gefi­nan­cierd hebt en je rijdt hem total-loss met alleen een WA-ver­ze­ke­ring? Dan blijf je met de vol­le­di­ge restschuld zit­ten. Of wat als je voor je werk afhan­ke­lijk bent van je auto en onvol­doen­de buf­fers hebt? Vaak is er boven­dien bij een uit­ge­brei­de­re dek­king ook een ver­van­gen­de auto-rege­ling, toch mak­ke­lijk als je de vol­gen­de dag gewoon op je werk ver­wacht wordt. Mis­schien op zich­zelf onvol­doen­de reden om all­risk te hou­den, maar wel een reë­le over­we­ging. Zeker bij beperk­te premieverschillen.

Tot slot

 

Een auto­ver­ze­ke­ring is een pro­duct met veel keu­ze­op­ties. Boven­dien moet je je onder ande­re afvra­gen waar je je auto voor gebruikt, hoe groot het pro­bleem is als je geen auto hebt, en wie er in de auto rij­den en mee­rij­den. Daar­naast spe­len bij­voor­beeld regio, type auto, leef­tijd en jouw finan­ci­ë­le mid­de­len ook mee. Op Fin­fin van Adfiz lees je meer over auto(verzekeringen).

Bron: Adfiz

Maak een afspraak

Bent u toe aan onaf­han­ke­lijk advies voor uw ver­ze­ke­rin­gen? Maak dan een afspraak voor een ori­ën­te­rend gesprek. Wij hel­pen u graag om dui­de­lijk­heid te schep­pen in uw finan­ci­ë­le- en verzekeringszaken.