U bent hier: Home » Home

Verzekeringen

Scha­de, ziek­te, dief­stal… De juis­te ver­ze­ke­ring kan veel extra kos­ten voor­ko­men. Wij leve­ren betrouw­baar, onaf­han­ke­lijk en des­kun­dig advies voor par­ti­cu­lie­ren en bedrijven.

Hypotheken

Voor veel men­sen is het kopen van een huis en het afslui­ten van een hypo­theek de belang­rijk­ste finan­ci­ë­le beslis­sing van hun leven. Het is dus van groot belang om hier­in een goe­de, wel­over­wo­gen keu­ze te maken. Of het gaat om uw eer­ste huis, een ander huis of als u de moge­lijk­he­den wilt bere­ke­nen om uw hui­di­ge hypo­theek over te slui­ten dan staan wij graag voor u klaar

Financiële planning

Ieder­een krijgt gedu­ren­de zijn of haar leven te maken met ver­an­de­rin­gen die ook finan­ci­ë­le gevol­gen hebben.

Wij hel­pen u bij het in kaart bren­gen van uw finan­ci­ë­le situ­a­tie en het plan­nen van uw finan­ci­ë­le toekomst.

Verzekeringen

Scha­de, ziek­te, dief­stal… De juis­te ver­ze­ke­ring kan veel extra kos­ten voor­ko­men. WIj leve­ren betrouw­baar, onaf­han­ke­lijk en des­kun­dig advies aan par­ti­cu­lie­ren en bedrijven.

Onafhankelijk advies op maat

Uw ver­ze­ke­rings­wens is uniek, of u nu alleen­staand bent of een gezin heeft, als par­ti­cu­lier of als onder­ne­mer. Ver­ze­ke­rin­gen moe­ten hele­maal toe­ge­spitst zijn op úw situ­a­tie. Als onaf­han­ke­lijk finan­ci­eel advi­seur geven wij advies op maat en stel­len wij een ver­ze­ke­rings­pak­ket samen waar­mee u zeker weet dat u ver­ze­kerd bent op de manier die bij u past.

Gijs­bers Advies & Assu­ran­ti­ën is niet gebon­den aan een ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij of ande­re par­tij. Wij zijn daar­om in alle opzich­ten onaf­han­ke­lijk en heb­ben een vrije keu­ze uit alle aan­bie­ders op de markt en kie­zen, op basis van uw behoef­ten en wen­sen, een ver­ze­ke­rings­pak­ket op maat. Met een lang­du­ri­ge erva­ring — sinds 1951 — en een rui­me aan­tal agent­schap­pen bij ver­ze­ke­raars zoe­ken wij altijd naar een opti­ma­le oplos­sing. Dit bete­kent dat wij voor deze maat­schap­pij­en kun­nen bemid­de­len in het afslui­ten van ver­ze­ke­rin­gen en assis­te­ren bij het clai­men van schades.

U kunt van ons een betrouw­baar, onaf­han­ke­lijk en des­kun­dig advies verwachten.

Persoonlijke aanpak

We luis­te­ren aan­dach­tig naar uw wen­sen. Daar stel­len we een breed aan­bod van moge­lijk­he­den tegen­over. Samen komen we uit op de bes­te oplos­sing voor uw situ­a­tie. In een open, trans­pa­ran­te aan­pak bou­wen we bij voor­keur een per­soon­lij­ke band met u op.

Nieuws

Je hoverboard verzekerd?

Hover­boards wor­den steeds goed­ko­per en popu­lair­der, voor­al bij de jon­ge­re gene­ra­tie. Mag je ermee op de open­ba­re weg en ben je eigen­lijk wel ver­ze­kerd als je scha­de maakt?

Schade geleden, wat nu?

Ook al doe je alles om scha­de te voor­ko­men. Soms krijgt pech de over­hand en krijg je te maken met scha­de aan huis en auto. Oprui­men en her­stel­len is natuur­lijk het eer­ste wat je in zo’n geval zou wil­len doen, maar voor de ver­ze­ke­ring is dit niet altijd han­dig. Wat te doen bij schade?

Hoe verzeker je je auto? Allrisk, beperkt casco of WA?

Hoe moet je je auto ver­ze­ke­ren? Is dat alleen afhan­ke­lijk van de leef­tijd, of komt er meer bij kij­ken? We geven inzicht in een paar veel voor­ko­men­de mis­ver­stan­den, zodat je beter voor­be­reid je keu­ze kunt maken.

Wat te doen bij autoschade?

5 stap­pen die je moet zet­ten bij auto­scha­de. Van lak­scha­de tot van­da­lis­me en total loss: auto­scha­de kent vele vor­men. Soms is er zelfs spra­ke van per­soon­lijk let­sel. Onge­acht het soort scha­de, met of zon­der tegen­par­tij: finan­ci­eel zijn er altijd gevol­gen. Hoe ben je voor­be­reid en wat kan je doen?

75% kampt met pensioengat

Als je met pen­si­oen gaat en je niet genoeg geld hebt om aan­ge­naam te kun­nen leven dan heb je een pen­si­oen­gat. Een veel­ge­bruik­te vuist­re­gel is dat je onge­veer 70% van je laatst­ver­dien­de inko­men nodig hebt op je oude dag. Reden genoeg om vroeg aan je pen­si­oen te gaan denken!

Criminelen opereren het meeste dicht bij huis

Ruim de helft van de ver­dach­ten van een mis­drijf woont in de gemeen­te waar het delict is gepleegd. Dat blijkt uit ana­ly­ses van de cri­mi­na­li­teits­cij­fers over 2016 van het Cen­traal Bureau voor de Statistiek.

Checklist: is je huis kindveilig?

Je wilt dat je kind zich vei­lig voelt bij jou in huis. Maar het moet niet alleen vei­lig zijn omdat het er ver­trouwd is, het moet ook vei­lig zijn door­dat je voor­komt dat er een gevaar dreigt voor je kind. Een check­list van de belang­rijk­ste pun­ten per ruim­te in je huis die een gevaar kun­nen opleveren.

Dubbel verzekerd voor ziektekosten op reis

Ga je op vakan­tie naar een bestem­ming bin­nen Euro­pa, dan is het niet altijd nodig om een dek­king voor medi­sche kos­ten bij je reis­ver­ze­ke­ring af te slui­ten. Deze kos­ten zijn vaak al voor een deel ver­ze­kerd via je aan­vul­len­de zorgverzekering.

AVG versterkt behoefte aan cyberverzekering

Als onder­ne­mer moet u aan­toon­baar ‘in con­trol’ zijn in het ver­wer­ken van per­soons­ge­ge­vens. Een cyber­ver­ze­ke­ring draagt bij aan deze nieu­we verplichting.

Werkgevers en ondernemers: wapen je tegen de burn-out

De burn-out is beroeps­ziek­te num­mer één in Neder­land. Steeds meer men­sen krij­gen last van extre­me ver­moeid­heid en psy­chi­sche klach­ten die in de mees­te geval­len ont­staan op de werk­vloer. Het gevolg is dat zij met een burn-out – vaak lang­du­rig – thuis komen te zit­ten om hun ziek­te te boven te komen. Wat kun je hier als werk­ge­ver en onder­ne­mer tegen doen?

Welke zakelijke risico’s loop je?

Als je een eigen bedrijf hebt, wil je niet dat door een onge­luk of scha­de de con­ti­nu­ï­teit van je bedrijf plots in het geding komt. Wel­ke zake­lij­ke risico’s loop je met een eigen bedrijf en hoe kun je je hier­te­gen verzekeren?

De gevaren van cybercrime

Iede­re dag vin­den er cyber­aan­val­len plaats. 40% van de mkb’ers en zzp’ers is wel eens in aan­ra­king geko­men met een vorm van cyber­cri­me met alle gevol­gen van dien. Wat zijn de belang­rijk­ste geva­ren voor ondernemers.

Wat gebeurt er als je arbeidsongeschikt raakt?

Er zit een ver­schil in de finan­ci­ë­le gevol­gen van arbeids­on­ge­schikt raken wan­neer je als werk­ne­mer in loon­dienst bent of wan­neer je onder­ne­mer bent van je eigen bedrijf. Wat bete­kent arbeids­ong­schikt­heid voor jou?

Een allesverwoestende wind

Een alles­ver­woes­ten­de wind Wat is storm­scha­de en hoe ben je daar­te­gen ver­ze­kerd? Op een storm­ach­ti­ge mid­dag een lan­ge strand­wan­de­ling maken en die afslui­ten met een kop dam­pen­de cho­co­la­de­melk bij de open haard is de leu­ke kant van storm. Helaas veroorzaakt…

Pensioenfonds voor ZZP’ers

Van­af 1 janu­a­ri 2015 bestaat er een pen­si­oen­fonds spe­ci­aal voor ZZP’ers. Vier ZZP orga­ni­sa­ties heb­ben hun krach­ten gebun­deld en wer­ken samen met APG aan een nieu­we pensioenregeling.

Uitvaartverzekering: doen of niet?

De kos­ten van een uit­vaart of cre­ma­tie kun­nen hoog oplo­pen. Om de kos­ten te dek­ken kun je een uit­vaart­ver­ze­ke­ring afslui­ten. 1 op de 3 Neder­lan­ders doet dat, zo blijkt uit onder­zoek van het Nibud, maar vaak dekt de ver­ze­ke­ring de kos­ten niet hele­maal. Is een uit­vaart­ver­ze­ke­ring ver­stan­dig om af te slui­ten, of niet?

Checklist: scheiden en financiën

Een schei­ding heeft gro­te finan­ci­ë­le gevol­gen. Houd reke­ning met deze (finan­ci­ë­le) check­list zodat jij geen belang­rij­ke zaken ver­geet te rege­len op finan­ci­eel gebied.

Wat gebeurt er als je arbeidsongeschikt raakt?

Er zit een ver­schil in de finan­ci­ë­le gevol­gen van arbeids­on­ge­schikt raken wan­neer je als werk­ne­mer in loon­dienst bent of wan­neer je onder­ne­mer bent van je eigen bedrijf. Wat bete­kent arbeids­ong­schikt­heid voor jou?

Samenwonen, trouwen of toch een geregistreerd partnerschap?

Tegen­woor­dig gaan veel stel­len eerst samen­wo­nen voor­dat zij gaan trou­wen. Som­mi­ge stel­len gaan über­haupt niet trou­wen en ande­ren kie­zen, vaak uit prak­ti­sche over­we­gin­gen, voor een gere­gi­streerd part­ner­schap. Maar wat is nou pre­cies het ver­schil? En wat heb­ben samen­wo­nen, trou­wen en een gere­gi­streerd part­ner­schap voor finan­ci­ë­le gevol­gen? Je leest het hier.

75% kampt met pensioengat

Als je met pen­si­oen gaat en je niet genoeg geld hebt om aan­ge­naam te kun­nen leven dan heb je een pen­si­oen­gat. Een veel­ge­bruik­te vuist­re­gel is dat je onge­veer 70% van je laatst­ver­dien­de inko­men nodig hebt op je oude dag. Reden genoeg om vroeg aan je pen­si­oen te gaan denken!

Zeven redenen voor een bezoek aan een financieel adviseur

Het maakt niet uit of u nu een alge­meen of een prak­tisch advies nodig heeft. Het geld dat u inves­teert in een onaf­han­ke­lijk finan­ci­eel advies, ver­dient u meest­al vele malen terug over de lan­ge­re termijn.

Jeroen Gijsbers

Jeroen Gijsbers

direc­teur-eige­naar

Na een zeer leer­za­me start bij KPMG Con­sul­ting als orga­ni­sa­tie advi­seur heeft Jeroen de bedrijfs­ac­ti­vi­tei­ten over­ge­no­men van zijn vader, Her­man Gijs­bers, die kort daar­na over­wacht is over­le­den. Met de tijd zijn er de nodi­ge ver­an­de­rin­gen door­ge­voerd, maar het draait nog steeds pri­mair om het met raad en daad bij­staan van rela­ties als het gaat om ver­ze­ke­rin­gen, hypo­the­ken en ove­ri­ge finan­ci­ë­le zaken.

Jeroen advi­seert met name op de vol­gen­de gebieden:
Ver­ze­ke­rin­gen — Hypo­the­ken — Finan­ci­al plan­ning (ook voor de DGA en zelf­stan­dig onder­ne­mer) — Risicomanagement

Gijs­bers Advies & Assu­ran­ti­ën is een onaf­han­ke­lijk, onge­bon­den assu­ran­tie­be­mid­de­lings­be­drijf dat sinds 1951 bestaat. Onze par­ti­cu­lie­re en zake­lij­ke rela­ties advi­se­ren wij op het gebied van ver­ze­ke­rin­gen (leven en scha­de), risi­co­ma­na­ge­ment,  hypo­the­ken en finan­ci­ë­le planning.

In ons treft u een totaal­ad­vi­seur, een aan­spreek­punt voor zeker­heid. Wij bie­den u altijd een hoog­waar­dig pak­ket van ver­ze­ke­rin­gen dat wij –waar nodig- actu­a­li­se­ren. Zo voor­komt u dat er zaken tus­sen wal en schip vallen.

 

Betrouwbaar

Al sinds de oprich­ting van het kan­toor in 1951 zijn wij dage­lijks erop gericht naar eer en gewe­ten en in het belang van de klant te werken.

onafhankelijk

Wij zijn niet gebon­den aan een ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij of eni­ge ande­re par­tij en daar­om in alle opzich­ten onaf­han­ke­lijk. Wij heb­ben een vrije keu­ze uit alle aan­bie­ders op de markt en kie­zen, op basis van uw behoef­ten en wen­sen, een ver­ze­ke­rings­pak­ket op maat.

Deskundig

Bij ons kunt u reke­nen op des­kun­dig advies. Wij zijn aan­ge­slo­ten bij ver­schil­len­de orga­ni­sa­ties die van hun leden een kwa­li­teits­norm eisen. Deze norm geldt zowel voor het advies, de wij­ze van advi­se­ring als de wij­ze waar­op de vak­ken­nis van de advi­seurs op peil wordt gehouden.

Maak een afspraak

Bent u toe aan onaf­han­ke­lijk advies voor uw ver­ze­ke­rin­gen? Maak dan een afspraak voor een ori­ën­te­rend gesprek. Wij hel­pen u graag om dui­de­lijk­heid te schep­pen in uw finan­ci­ë­le- en verzekeringszaken.

Kwaliteitsborging

De kwa­li­teit van onze dienst­ver­le­ning is van groot belang. Om de kwa­li­teit te bor­gen heb­ben wij ons aan­ge­slo­ten bij de vol­gen­de organisaties

Adfiz Adviseurs in Financiële Zekerheid

Adfiz

Ons kan­toor is lid van Adfiz,de groot­ste bran­che­ver­e­ni­ging van onaf­han­ke­lij­ke finan­ci­ë­le inter­me­di­airs in Neder­land. Finan­ci­eel dienst­ver­le­ners die lid zijn van Adfiz kie­zen er voor zich kwa­li­ta­tief te onder­schei­den. Zij kie­zen er met hun lid­maat­schap actief en vrij­wil­lig voor te vol­doen aan een aan­tal lid­maat­schapsei­sen, die hen onder­schei­dend maken in de markt en die de con­su­ment meer zeker­heid geven. Zij onder­wer­pen zich onder meer aan gedrags­co­des op het gebied van onaf­han­ke­lijk­heid van advies en integriteit.
KiFiD

Kifid

Ons kan­toor besteedt voort­du­rend gro­te zorg aan de kwa­li­teit van onze dienst­ver­le­ning. Toch kan het voor­ko­men dat u niet tevre­den bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klach­ten over onze dienst­ver­le­ning nemen wij zéér seri­eus. Zo ken­nen wij een inter­ne klach­ten­pro­ce­du­re en zijn wij aan­ge­slo­ten bij het Klach­ten­in­sti­tuut Finan­ci­ë­le Dienst­ver­le­ning (Kifid).
AFM

Autoriteit Financiële Markten

De AFM voert de Wet finan­ci­eel toe­zicht (Wft) uit en houdt toe­zicht op de des­kun­dig­heid en inte­gri­teit van de dienst­ver­le­ning van finan­ci­ë­le advi­seurs. Ons kan­toor is bij de AFM gere­gi­streerd en heeft een wet­te­lij­ke ver­gun­ning om te advi­se­ren en te bemid­de­len in finan­ci­ë­le diensten.