U bent hier: Home » Je hover­board verzekerd?

Hover­boards wor­den steeds goed­ko­per en popu­lair­der, voor­al bij de jon­ge­re gene­ra­tie. Een hover­board is een ver­voer­mid­del met een elek­tro­mo­tor waar­mee 16 tot 19 km/uur gere­den kan wor­den. Hoe­wel het een gemo­to­ri­seerd voer­tuig is, gel­den er ande­re regels dan bij ande­re motor­voer­tui­gen. Een hover­board heeft name­lijk geen stuur of zit­plaats. Daar­om mag er niet mee gere­den wor­den op de open­ba­re weg en op de stoep, maar alleen op eigen terrein.

Daar­om mag een ver­ze­ke­raar geen dek­king ver­le­nen op de WAM-ver­ze­ke­ring (Wet­te­lij­ke Aan­spra­ke­lijk­heid Motor­rij­tui­gen). Ook op de Aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring (AVP) is er hier­voor geen dek­king, want scha­de met of door motor­rij­tui­gen is hier­op uitgesloten.

Helaas wordt in adver­ten­ties met foto’s veel­al gesug­ge­reerd dat rij­den op de open­ba­re weg wel is toe­ge­staan. Heeft u een hover­board of wilt u er een aan­schaf­fen? Houdt u er dan reke­ning mee dat scha­de die moge­lijk ont­staat door het gebruik van een hover­board niet ver­ze­kerd is.

Bron: Goud­se Verzekeringen