Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100337 Library:100427 in /home/u16395p12019/domains/gijsbers.org/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 1987
Hypotheken - Gijsbers Advies & Assurantien
U bent hier: Home » Hypo­the­ken

Hypotheken

Voor veel men­sen is het kopen van een huis en het afslui­ten van een hypo­theek de belang­rijk­ste finan­ci­ë­le beslis­sing van hun leven. Het is dus van groot belang om hier­in een goe­de, wel­over­wo­gen keu­ze te maken. Of het gaat om uw eer­ste huis, een ander huis of als u de moge­lijk­he­den wilt bere­ke­nen om uw hui­di­ge hypo­theek over te slui­ten dan staan wij graag voor u klaar.

Het begint altijd bij de woning, de per­soon­lij­ke moge­lijk­he­den en de wen­sen voor de toe­komst, de hypo­theek moet hier naad­loos op aan­slui­ten. Gijs­bers Advies & Assu­ran­tien kiest dan ook bewust voor per­soon­lijk en com­pleet hypo­theek­ad­vies, waar­bij alle risico’s van de finan­cie­ring aan bod komen en er regel­ma­tig con­tact is over de te nemen stap­pen. In tegen­stel­ling tot ban­ken wer­ken wij uit­slui­tend voor onze klan­ten en is het eni­ge belang dat de hypo­theek aan­sluit bij jouw situ­a­tie. Vrij­wel alle geld­ver­strek­kers (pen­si­oen­fond­sen, ver­ze­ke­raars en ban­ken) zijn bekend bij Gijs­bers Advies & Assu­ran­tien en wij zul­len al de spe­ci­fie­ke voor­waar­den en hypo­theek­ren­te­stan­den betrek­ken in jouw hypo­theek­ad­vies en de hypo­theek samen met jou gaan orga­ni­se­ren. De onder­staan­de werk­wij­ze en dienst­ver­le­ning wordt door klan­ten zeer gewaar­deerd, wij hopen bin­nen­kort ook jou van dienst te kun­nen zijn. Neem gerust con­tact met ons op voor een vrij­blij­ven­de tele­fo­ni­sche kennismaking.

Onze werkwijze:

1. KENNISMAKING

Voor het hypo­theek­ad­vies heb­ben we altijd een tele­fo­ni­sche ken­nis­ma­king. Je hebt een woning op het oog of mis­schien zelfs een geac­cep­teerd bod, dan wil je natuur­lijk weten met wie jij in zee gaat! Wij zijn daar­om van maan­dag tot en met vrij­dag van 9:00 uur tot 17:30 uur bereik­baar voor een vrij­blij­ven­de en kos­te­lo­ze tele­fo­ni­sche ken­nis­ma­king. Je krijgt direct een hypo­theek­des­kun­di­ge aan de lijn. Natuur­lijk is een con­tact­ver­zoek invul­len ook moge­lijk. Wij bel­len jou dan op voor de tele­fo­ni­sche kennismaking.

Tij­dens deze tele­fo­ni­sche ken­nis­ma­king leg­gen wij onze werk­wij­ze uit en stel­len een aan­tal vra­gen. Jij hebt dan een eer­ste indruk van ons en wij heb­ben een eer­ste indruk van jouw per­soon­lij­ke situatie.

2. AANLEVEREN DOCUMENTEN

Het is voor bei­de par­tij­en belang­rijk om goed voor­be­reid het eer­ste hypo­theek­ad­vies gesprek te hou­den. Tij­dens de tele­fo­ni­sche ken­nis­ma­king heb­ben wij een inschat­ting gemaakt van wel­ke docu­men­ten wij nodig heb­ben voor een goe­de voor­be­rei­ding. Je krijgt een mail­be­richt met het ver­zoek om beno­dig­de stuk­ken toe te stu­ren of mee te nemen bij het gesprek. Veel voor­ko­men­de docu­men­ten zijn:

Bin­nen twee werk­da­gen na ont­vangst van de gevraag­de docu­men­ten word je gebeld voor een op maat gemaak­te indi­ca­tie van de moge­lijk­he­den. Hier­bij neem je samen met de hypo­theek­ad­vi­seur de ver­volgstap­pen door.

3. ORIËNTATIEGESPREK

Voor zo’n belang­rij­ke beslis­sing is het van belang dat er in alle rust een ori­ën­te­rend gesprek plaats­vindt, dat kan op ons kan­toor in of bij je thuis.

 • In het eer­ste hypo­theek­ad­vies gesprek leg­gen wij je per­soon­lijk uit wie wij zijn en hoe wij wer­ken, zie ook ons dienst­ver­le­nings­do­cu­ment hypo­theek­vraag. Uiter­aard wil­len we dat we elkaar leren ken­nen en de doe­len bespre­ken aan de hand van het inge­vul­de klantprofiel.
 • Ook komen in het eer­ste gesprek van het hypo­theek­ad­vies de ver­schil­len­de hypo­theek­vor­men, hypo­theek­con­struc­ties en de hypo­theek­ren­te van ver­schil­len­de aan­bie­ders aan bod.
 • Daar­naast geven wij je in dit eer­ste gesprek een op maat gemaak­te indi­ca­tie van de maxi­ma­le hypo­theek en de maand­las­ten die daar­bij horen.
 • Als laat­ste onder­deel van dit gesprek ont­vang je een opdracht­be­ves­ti­ging waar­in de afspra­ken wor­den vastgelegd.

4. HYPOTHEEKPLANEN ADVIES

Nadat je akkoord bent gegaan met de opdracht­be­ves­ti­ging gaan we met het hypo­theek­ad­vies aan de slag.

  • Het in kaart bren­gen van de hui­di­ge en toe­kom­sti­ge finan­ci­ë­le situatie.
  • We bespre­ken van de spe­ci­fie­ke wen­sen en de hypo­theek­vor­men die hier­op aan­slui­ten en wel­ke ver­schil­len­de hypo­theek­ver­strek­kers inte­res­sant kun­nen zijn.
  • We bespre­ken de ver­schil­len in voor­waar­den en pre­mies voor bij­voor­beeld de overlijdensrisicoverzekering.
  • We bere­ke­nen het maand­be­drag en geven inzicht in de risico’s (over­lij­den, arbeids­on­ge­schikt­heid, werk­loos­heid en pen­si­oen) met daar­bij moge­lij­ke oplossingen.
  • Je ont­vangt het finan­ci­eel plan met daar­in onder ande­re de con­clu­sies n.a.v. de inven­ta­ri­sa­tie en het per­soon­lij­ke gesprek als­me­de ons hypotheekadvies.
  • We bespre­ken het finan­ci­eel plan en hypo­theek­ad­vies samen en als je er akkoord mee bent vra­gen we een con­cept hypo­thee­kof­fer­te bij de geld­ver­strek­ker aan.
  • Je ont­vangt van ons zo snel als moge­lijk het hypo­theek­ren­te­aan­bod, de offer­te voor de ver­ze­ke­rin­gen en de aan­vraag­for­mu­lie­ren. De ter­mijn voor het ont­van­gen van de hypo­thee­kof­fer­te hangt af van de geko­zen geld­ver­strek­ker en jouw per­soon­lij­ke situ­a­tie. Voor­af geven wij je een indi­ca­tie van de doorlooptijd.
  • Bij de hypo­thee­kof­fer­te ont­vang je de hypo­theek­voor­waar­den die van toe­pas­sing zijn op de offer­te. In de hypo­thee­kof­fer­te staan de afspra­ken over o.a. de hypo­theek­vorm, de hypo­theek­ren­te, het hypo­theek­be­drag, het maand­be­drag en de ren­te­vas­te periode.
  • We maken een afspraak om de con­cept hypo­thee­kof­fer­te per­soon­lijk door te spreken.
  • Als alles dui­de­lijk is, teken je de hypo­thee­kof­fer­te en de ver­ze­ke­rings­aan­vraag. Wij stu­ren de gete­ken­de offer­te ver­vol­gens door naar de geldverstrekker.
  • We ver­za­me­len alle gevraag­de docu­men­ten uit de geac­cep­teer­de con­cept hypo­thee­kof­fer­te. Bij voor­keur stu­ren wij zoveel moge­lijk stuk­ken direct mee met de gete­ken­de offer­te zodat de beoor­de­ling hier­van spoe­dig kan plaatsvinden.

 

 • Indien je met de ver­ko­per afge­spro­ken hebt een bank­ga­ran­tie te laten stel­len dan hel­pen wij je daarbij.
 • Ook de aan­ge­vraag­de ver­ze­ke­rin­gen (bijv. over­lij­dens­ri­si­co­ver­ze­ke­ring) stu­ren wij door naar de ver­ze­ke­raar met de vraag om deze z.s.m. te beoordelen.
 • Belang­rijk is dat het finan­cie­rings­voor­be­houd uit het koop­con­tract niet ver­loopt voor­dat de hypo­theek­ver­strek­ker schrif­te­lijk akkoord is gegaan.

5.  NAAR DE NOTARIS!

 • Zodra de geld­ver­strek­ker alle stuk­ken akkoord bevon­den heeft, krijg je van ons bericht. Je krijgt dan de defi­ni­tie­ve offer­te en na beves­ti­ging van ont­vangst van de geld­ver­strek­ker is de hypo­theek gere­geld. Nu kun je met de nota­ris een afspraak maken voor het teke­nen van de hypotheekakte.
 • Een gete­ken­de hypo­thee­kof­fer­te is beperkt gel­dig en moet voor de datum zoals deze genoemd is in de defi­ni­tie­ve offer­te pas­se­ren. Bin­nen deze ter­mijn moet de hypo­theek­ak­te gete­kend zijn bij de notaris.
 • Indien gewenst kun­nen wij je hel­pen met de scha­de­ver­ze­ke­rin­gen zoals een opstal- en inboe­del­ver­ze­ke­ring. De opstal­ver­ze­ke­ring is een door de  geld­ver­strek­ker ver­plicht gestel­de ver­ze­ke­ring bij de hypo­theek, wel­ke bij een appar­te­ments­recht meest­al is afge­slo­ten door de ver­e­ni­ging van eigenaren.
 • Op ver­zoek van de nota­ris maakt de geld­ver­strek­ker de het bedrag van de hypo­theek over naar de nota­ris. De nota­ris maakt de nota van afre­ke­ning waar alle te beta­len bedra­gen op komen te staan en ver­stuurt deze naar je per e‑mail.
 • Wij nemen nog even con­tact met je op om de nota van afre­ke­ning en de con­cept hypo­theek­ak­te door te spreken.
 • Indien er een ver­bou­wing is mee­ge­fi­nan­cierd zal de geld­ver­strek­ker deze in de mees­te geval­len in bouw­de­pot bij de hypo­theek hou­den. Je krijgt van de geld­ver­strek­ker de uit­leg en beno­dig­de for­mu­lie­ren om de gel­den te gebrui­ken vol­gens de geplan­de verbouwing.
 • Zodra de eigen­doms­ak­te en hypo­theek­ak­te bij de nota­ris zijn gete­kend, ben je eige­naar van de nieu­we woning

Maak een afspraak

Bent u toe aan onaf­han­ke­lijk advies voor uw ver­ze­ke­rin­gen? Maak dan een afspraak voor een ori­ën­te­rend gesprek. Wij hel­pen u graag om dui­de­lijk­heid te schep­pen in uw finan­ci­ë­le- en verzekeringszaken.