U bent hier: Home » Kerst­da­gen feest voor inbre­kers
Tij­dens de Kerst­da­gen ont­van­gen ver­ze­ke­raars gemid­deld twee keer zoveel claims naar aan­lei­ding van woning­in­bra­ken als op nor­ma­le dagen, zo blijkt uit de Risi­co­mo­ni­tor Woning­in­bra­ken van het Ver­bond van Ver­ze­ke­raars. Ver­der zien ver­ze­ke­raars het aan­tal inbraak­claims voor het der­de jaar op rij dalen.

Het Cen­trum voor Ver­ze­ke­rings­sta­tis­tiek (CVS) noteer­de in 2015 38.345 inbraak­claims, 18 pro­cent min­der dan in 2014. In bij­na alle pro­vin­cies is het aan­tal inbraak­claims in ver­ge­lij­king met 2014 gedaald. “We zien dat steeds meer men­sen maat­re­ge­len nemen, zoals buurt­pre­ven­tie­teams en Whats­App-groe­pen, en dat de aan­pak van de poli­tie werkt”, aldus alge­meen direc­teur Richard Weur­ding. Alleen in Noord-Hol­land en Zee­land is het aan­tal claims naar aan­lei­ding van woning­in­bra­ken onge­veer gelijk geble­ven.

Voor inbre­kers zijn de Kerst­da­gen een feest, stelt het Ver­bond.  “De ene helft van Neder­land is weg van huis en zit aan tafel bij de ande­re helft van Neder­land. Daar maken inbre­kers goed gebruik van”, aldus Weur­ding. Tij­dens Kerst ont­van­gen ver­ze­ke­raars gemid­deld 248 inbraak­claims per dag, ter­wijl op een nor­ma­le dag gemid­deld 126 claims inge­diend wor­den. “Goed hang- en sluit­werk ver­min­dert de kans op inbra­ken, want dat blijkt ook dit jaar weer uit de risi­co­mo­ni­tor, maar op de kor­te ter­mijn kan je ook bij­voor­beeld aan je buren vra­gen of ze tij­dens de feest­da­gen extra wil­len oplet­ten.”

Bron: VVP / Ver­bond van Ver­ze­ke­raars