U bent hier: Home » Over ons

Wat doen wij?

Wij zijn een onaf­han­ke­lijk, onge­bon­den finan­ci­eel advies- en assu­ran­tie­be­mid­de­lings­be­drijf dat sinds 1951 bestaat.

Onze par­ti­cu­lie­re en zake­lij­ke rela­ties advi­se­ren wij op het gebied het gebied van ver­ze­ke­rin­gen (leven en scha­de), risi­co­ma­na­ge­ment, hypo­the­ken en finan­ci­ë­le planning.

Met een lang­du­ri­ge erva­ring en een rui­me aan­tal agent­schap­pen bij ver­ze­ke­raars zoe­ken wij altijd naar een opti­ma­le oplos­sing. Dit bete­kent dat wij voor deze maat­schap­pij­en kun­nen bemid­de­len in het afslui­ten van ver­ze­ke­rin­gen en assis­te­ren bij het clai­men van schades.

U kunt van ons een betrouw­baar, onaf­han­ke­lijk en des­kun­dig advies op maat verwachten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als dienst­ver­le­ner in de finan­ci­ë­le sec­tor vin­den wij dat maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord onder­ne­men (mvo) een inte­graal onder­deel van de bedrijfs­cul­tuur moet zijn. Daar wer­ken we con­ti­nue aan. Wij rich­ten onze finan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning zo maat­schap­pe­lijk ver­ant­woord als moge­lijk in. Voor ons bete­kent dit dat wij ons ver­ant­woor­de­lijk voe­len voor alle belang­heb­ben­den, de samen­le­ving en het milieu.

Verantwoord beleid
Wij voe­len ons ver­ant­woor­de­lijk voor alle belang­heb­ben­den: klan­ten, medewerker(s), par­ti­cu­lie­re- en zake­lij­ke rela­ties en de samen­le­ving. We zijn trans­pa­rant over ons beleid en over ons han­de­len, altijd bereid om ver­ant­woor­ding af te leggen.

Wat wij doen, dat doen wij bewust. Omgaan met belang­heb­ben­den, maar ook het eva­lu­e­ren, ver­be­te­ren van onze pro­duc­ten en dien­sten. Op een ver­ant­woor­de wij­ze zaken doen.

Klantgedreven

Het ver­trou­wen van klan­ten vormt het bestaans­recht van Gijs­bers Advies & Assu­ran­ti­ën. Om dat ver­trou­wen te win­nen en te behou­den, infor­me­ren wij onze klan­ten gede­gen, vol­le­dig en dui­de­lijk. Alleen zo kun­nen wij onze rela­ties én ons­zelf ver­der hel­pen. Dat bete­kent onder meer dat onze pro­duc­ten en dien­sten moe­ten vol­doen aan de behoef­te van de klant gedu­ren­de de ver­schil­len­de levensfasen.

Bij onze dienst­ver­le­ning staat het belang van klan­ten cen­traal. Wat bete­kent dit dan con­creet? Wij :

  • Vol­doen aan de behoef­tes van klan­ten in ver­schil­len­de fasen van hun leven
  • Bie­den klan­ten waar voor hun geld
  • Leg­gen uit wat de risico’s, opbreng­sten en kos­ten zijn van pro­duc­ten en diensten
  • Eva­lu­e­ren regel­ma­tig pro­duc­ten, dien­sten en de manier van aanbieden
  • Wer­ken alleen met pro­fes­si­o­ne­le en offi­ci­eel erken­de partijen
Akte van belofte financiële sector

Van­af 2013 zijn eige­na­ren en bestuur­ders van finan­ci­ë­le onder­ne­min­gen ver­plicht om een eed of belof­te afleg­gen waar­bij ze tij­dens een offi­ci­ë­le cere­mo­nie belo­ven dat ze hun func­tie inte­ger en zorg­vul­dig zul­len uit­oe­fe­nen, de klant cen­traal zul­len stel­len en het ver­trou­wen in de sec­tor zul­len bevor­de­ren. Mede­wer­kers van finan­ci­ë­le onder­ne­min­gen kun­nen de eed of belof­te op vrij­wil­li­ge basis afleg­gen. Gijs­bers Advies en Assu­ran­tien onder­schrijft deze eed van har­te en daar­om heeft Jeroen Gijs­bers als een van de eer­sten direct op 10 janu­a­ri 2013 de eed/belofte afgelegd.

Milieubewust
We weten dat onze eco­lo­gi­sche voet­af­druk een belang­rij­ke impact heeft op de gene­ra­ties na ons.
Energiereductie als speerpunt

Het rea­li­se­ren van een effi­ci­ën­ter gebruik van ener­gie en water en het ver­min­de­ren van broei­kas­gas­sen en afval begint uiter­aard bin­nen onze eigen bedrijfs­voe­ring. De elek­tri­ci­teit die wij inko­pen is vol­le­dig groen en wordt opge­wekt in waterkrachtcentrales.

De groen­ste ener­gie is de ener­gie die je niet gebruikt. Daar­om heb­ben blij­ven wij voort­du­rend inves­te­ren in het redu­ce­ren van ons energieverbruik.

Duurzaam inkopen

Onze ver­ant­woor­de­lijk­heid stopt niet bij onze eigen ope­ra­tie. We heb­ben ook een keten­ver­ant­woor­de­lijk­heid. Wij doen slechts zaken met leve­ran­ciers die zelf ook een actief duur­zaam­heid­be­leid hanteren.

Betrokken
Onze betrok­ken­heid in de maat­schap­pij zet­ten we kracht bij door geld en mid­de­len te geven, en door ons als vrij­wil­li­ger in te zetten.

 

logo 070watt

Als bestuur­der zijn wij betrok­ken bij stich­ting 070Watt. Deze stich­ting ver­zorgt leer-werk­t­ra­jec­ten voor jon­ge­ren die elders moei­lij­ker aan de bak komen. Ze leren de basis werk­ne­mers­vaar­dig­he­den, zoals op tijd komen, zich col­le­gi­aal opstel­len en klant-vrien­de­lijk­heid. Daar­naast doen ze vak­tech­ni­sche ken­nis op in de rich­ting waar­in zij een ver­volg-oplei­ding wil­len doen of waar­in zij wil­len wer­ken. Veel van deze jon­ge­ren heb­ben het niet mak­ke­lijk. Er zijn pro­ble­men thuis, op school, in het gezins­ver­van­gend tehuis. Er zijn pro­ble­men met Jus­ti­tie, in het gezin, met ande­re jon­ge­ren. De uit­da­ging is het om deze jon­ge­ren toch een kans te geven. Een moge­lijk­heid om stap­pen te zet­ten om uit deze pro­ble­men te komen en te blijven.

De 15 van Was­se­naar com­bi­neert een 15 kilo­me­ter loop eve­ne­ment voor drie goe­de doe­len. Wij zijn al jaren spon­sor van dit in meer­de­re opzich­ten spor­tie­ve evenement.

Moves

Met MoveS inspi­reert men­sen om in bewe­ging te komen tegen MS. Ze doen dit door het orga­ni­se­ren van Flagships eve­ne­men­ten zoals Klim­men tegen MS en Are­nA MoveS. In de toe­komst zal er een MS-vrije wereld zijn. Maar tot die tijd wil­len ze men­sen met MS in bewe­ging hou­den om hun moge­lijk­he­den te ver­ken­nen met posi­tie­ve vibes. MoveS onder­steunt alle bij­dra­gen, klein of groot. Met Moves  gelo­ven ook wij sterk dat het niet de groot­te is wat belang­rijk is maar de bewe­ging zelf. Samen kun­nen we fun­ding gene­re­ren om het ver­schil te maken.

 

Logo Nationale Dierenzorg

Vele jaren zijn wij onder­meer als pen­ning­mees­ter betrok­ken geweest bij stich­ting Nati­o­na­le Die­ren­zorg,  hét die­ren­pen­si­on en asiel voor Was­se­naar, Leid­schen­dam, Voor­burg en Stomp­wijk. Reeds 90 jaar van­gen zij zwerf­die­ren op en zoe­ken zij een nieuw baas­je voor hen. Daar­naast kun­nen zij met moder­ne ambu­lan­ces gewon­de en gevon­den die­ren snel en vak­kun­dig ver­voe­ren. Nog altijd dra­gen wij Nati­o­na­le Die­ren­zorg een warm hart toe.

Beloningsbeleid

In onze dienst­ver­le­ning staan de belan­gen van onze klan­ten cen­traal. Dit vindt onder meer zijn uit­wer­king in de wij­ze waar­op wij onze mede­wer­kers belo­nen. De hoog­te van de belo­ning (sala­ris en ande­re arbeids­voor­waar­den) van onze mede­wer­kers is niet afhan­ke­lijk van de hoe­veel­heid of de soort finan­ci­ë­le pro­duc­ten die hij of zij advi­seert. Zij ont­van­gen uit­slui­tend een vast sala­ris. Een even­tu­e­le ver­ho­ging van het vas­te sala­ris is even­min afhan­ke­lijk van de hoe­veel­heid of de soort gead­vi­seer­de finan­ci­ë­le producten.

Waarom verzekeren via een verzekerings-adviseur?

Ver­ze­ke­rin­gen zijn nodig om risico’s af te dek­ken die u zelf niet kunt dra­gen, maar waar­om is een ver­ze­ke­rings­ad­vi­seur van belang om een ver­ze­ke­ring voor u af te sluiten?

Onze onafhankelijkheid is uw belang

Ons kan­toor is onaf­han­ke­lijk. Alleen daar­door kun­nen wij opti­maal opko­men voor uw belan­gen. Dat doen wij door u te wij­zen op de alter­na­tie­ven die er in de markt voor u beschik­baar zijn. En daar­naast door namens u de onder­han­de­lin­gen met de maatschappij
aan te gaan als deze een ander stand­punt inneemt dan waar u naar ons oor­deel recht op heeft.

Wij zijn dus geen ver­leng­stuk van een ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij of bank. En daar voe­len wij ons goed bij.
Alleen door ons onaf­han­ke­lijk op te stel­len den­ken wij u tot in leng­te van jaren van dienst te kun­nen zijn als uw eigen persoonlijke
belan­gen­be­har­ti­ger op het gebied van finan­ci­ë­le dienstverlening.

Onaf­han­ke­lijk. Voor ons meer dan zo maar een woord. Onaf­han­ke­lijk is iets waar wij trots op zijn! Omdat wij weten dat we u alleen zo opti­maal van dienst kun­nen zijn.

Wat doen wij nog meer?

Ons kan­toor behar­tigt uw belan­gen op het gebied van ver­ze­ke­rin­gen en ande­re finan­ci­ë­le dien­sten. Dit begint op het moment van het aan­gaan van de ver­ze­ke­ring. Wij onder­zoe­ken dan wel­ke finan­ci­ë­le pro­duc­ten voor u van belang zijn en wel­ke instel­ling het best pas­sen­de en aan­trek­ke­lijk­ste aan­bod heeft.

Maar daar­mee houdt onze taak niet op. Inte­gen­deel. Want er kan een moment komen dat u een beroep moet doen op de door u afge­slo­ten ver­ze­ke­ring. Ook dan behar­ti­gen wij uw belangen.

N
Wij nemen u veel admi­ni­stra­tie­ve romp­slomp uit handen
N
Wij zor­gen voor u bij scha­de voor een vlot­te en ade­qua­te schadeafwikkeling
N
Wij nemen de tijd om u goed te kun­nen adviseren
N
Wij geven u per­soon­lijk aandacht.
N
Bij ons bent u nog een klant en geen nummer

Maak een afspraak

Bent u toe aan onaf­han­ke­lijk advies voor uw ver­ze­ke­rin­gen? Maak dan een afspraak voor een ori­ën­te­rend gesprek. Wij hel­pen u graag om dui­de­lijk­heid te schep­pen in uw finan­ci­ë­le- en verzekeringszaken.