Pensioenfonds zzp belangrijke voor en nadelen

Regelen pensioenfonds zzp

 

Ben je ZZP’er? Dan heb je nog een extra moge­lijk­heid om pen­si­oen op te bou­wen. Van­af 1 janu­a­ri 2015 bestaat er een pen­si­oen­fonds spe­ci­aal voor ZZP’ers. Vier ZZP orga­ni­sa­ties heb­ben hun krach­ten gebun­deld en wer­ken samen aan een nieu­we pen­si­oen­re­ge­ling. Een rege­ling waar­bij je zelf kan beslis­sen of je pen­si­oen opbouwt en hoe­veel. Meer infor­ma­tie over dit nieu­we fonds vind je op deze website.

Let op: het pen­si­oen­fonds is een manier om je pen­si­oen op te bou­wen maar zal niet voor iede­re ZZP’er de bes­te keu­ze zijn. De vraag of deel­na­me aan dit pen­si­oen­fonds ook in jouw situ­a­tie het meest voor­de­lig is hangt van jouw situ­a­tie en wen­sen af. Bij­voor­beeld aan het bedrag dat je per maand kwijt kan/wilt zijn en het risi­co dat je in de toe­komst wel of niet wilt lopen.

Waar­om wel? Waar­om niet?
Hoge mate van garan­tie voor extra inkom­sten na je pensionering Iede­re maand moet je een bedrag inleg­gen, ook als het wat min­der gaat met je onderneming
Door schaal­voor­deel wel­licht lage­re kos­ten dus hoge­re pen­si­oen­op­bouw dan in een indi­vi­du­e­le regeling Je hebt niet zelf in de hand hoe er met het geld wordt belegd
Om de betaal­de pre­mies af te kun­nen trek­ken van de belas­ting moet er wel winst gemaakt wor­den in de

Maak een afspraak

Bent u toe aan onaf­han­ke­lijk advies voor uw ver­ze­ke­rin­gen? Maak dan een afspraak voor een ori­ën­te­rend gesprek. Wij hel­pen u graag om dui­de­lijk­heid te schep­pen in uw finan­ci­ë­le- en verzekeringszaken.