Ook al doe je alles om scha­de te voor­ko­men. Soms krijgt pech de over­hand en krijg je toch te maken met scha­de aan huis en auto. Oprui­men en her­stel­len is natuur­lijk het eer­ste wat je in zo’n geval zou wil­len doen, maar voor de ver­ze­ke­ring is dit niet altijd han­dig. Wat te doen bij schade?

1. Neem maatregelen om de schade te beperken

Je bent ver­plicht om direct maat­re­ge­len te nemen om ver­de­re scha­de te voor­ko­men. Pro­beer bij­voor­beeld een lek­ka­ge direct af te dich­ten en over­tal­lig water te ver­wij­de­ren. Soms moet je voor het nemen van deze nood­maat­re­ge­len kos­ten maken. Meld deze kos­ten altijd (via ons) bij je verzekeraar.

2. Neem foto’s van de schade

De foto’s zijn een bewijs voor de gele­den scha­de. Maak er zoveel moge­lijk en zorg ervoor dat de scha­de goed zicht­baar in beeld is.

3. Noteer datum en tijdstip van de schade

Pro­beer hier zo nauw­keu­ring moge­lijk in te zijn. Je ver­ze­ke­raar heeft dit bij­voor­beeld nodig in het geval van weer­scha­de. Ze kun­nen dan bij het KNMI navra­gen of het klopt dat er op dat moment een har­de regen­bui of storm langs je huis raasde.

4. Meld de schade

Of de gele­den scha­de wel of niet ver­ze­kerd is hangt af van je ver­ze­ke­raar. Raad­pleeg je polis­voor­waar­den en/of neem con­tact met ons op om je hier­bij te hel­pen. Woon je in een huur­wo­ning? Meld de gele­den scha­de ook bij de ver­huur­der. Hij of zij kan de scha­de ver­ha­len op zijn of haar eigen opstalverzekering.

5. Hulp en ondersteuning

Gro­te scha­de aan jouw huis kan erg ingrij­pend zijn. Om die reden heb­ben ver­ze­ke­raars geza­men­lijk Stich­ting Sal­va­ge opge­richt. Bij gro­te scha­de zal de hulp­dienst een coör­di­na­tor van deze stich­ting inscha­ke­len die direct ter plaat­se komt en je op weg helpt. Denk aan tij­de­lijk onder­dak en de opslag van spul­len maar ook aan het voor­ko­men van nog meer schade.

6. Schade afhandeling en vaststellen schadebedrag

De ver­ze­ke­raar zal de scha­de beoor­de­len. Afhan­ke­lijk van de groot­te en de uit­zon­der­lijk­heid van de scha­de zal er een scha­de-expert langs komen. Deze per­soon neemt de scha­de op en zal het scha­de­be­drag vaststellen.

Tip: Het kan zijn dat je niet eens bent met de vast­stel­ling van het scha­de­be­drag. In dat geval heb je recht om (naar eigen keu­ze) een twee­de expert in te scha­ke­len (een con­tra-expert). Hij of zij zal ook een rap­port opstel­len en bespre­ken met de expert die het eer­ste rap­port gemaakt heeft. Komen zij er samen ook niet uit dan wordt er een der­de expert bij gehaald. De uit­spraak van deze laat­ste expert is bindend.

bron: Adfiz

Maak een afspraak

Bent u toe aan onaf­han­ke­lijk advies voor uw ver­ze­ke­rin­gen? Maak dan een afspraak voor een ori­ën­te­rend gesprek. Wij hel­pen u graag om dui­de­lijk­heid te schep­pen in uw finan­ci­ë­le- en verzekeringszaken.