Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100337 Library:100427 in /home/u16395p12019/domains/gijsbers.org/public_html/wp-includes/class-wpdb.php on line 1987
Een allesverwoestende wind - Gijsbers Advies & Assurantien

Een allesverwoestende wind

Wat is stormschade en hoe ben je daartegen verzekerd?

Op een storm­ach­ti­ge mid­dag een lan­ge strand­wan­de­ling maken en die afslui­ten met een kop dam­pen­de cho­co­la­de­melk bij de open haard is de leu­ke kant van storm. Helaas ver­oor­zaakt storm en har­de wind ook veel narig­heid. Een boom die omwaait op jouw huis, schuur of auto. Een flin­ke lek­ka­ge of dak­pan­nen die van je huis gewaaid zijn. Wan­neer spre­ken we van storm­scha­de en hoe ben je hier tegen verzekerd?

Wat is stormschade?

Je kan pas spre­ken van storm­scha­de als het scha­de is die direct ver­oor­zaakt wordt door storm. Offi­ci­eel kun­nen we pas spre­ken van storm bij wind­kracht 9, maar de ver­ze­ke­raar ver­ze­kert jouw opge­lo­pen scha­de al bij wind van­af wind­kracht 7. Scha­de die je hier­door kan oplo­pen zijn:

  • Dak­pan­nen die van je huis zijn gewaaid
  • Een boom die omge­waaid is op jouw huis
  • De schut­ting in de tuin die door de storm is omgewaaid
  • Je auto die geplet is onder een boom

Of jouw scha­de ook daad­wer­ke­lijk storm­scha­de mag heten wordt bepaald door de ver­ze­ke­raar. Deze gebruikt hier­voor de bevin­din­gen en wind­me­tin­gen van het KNMI.

Hoe is stormschade verzekerd?

Je woning

Als je een koop­wo­ning hebt, zul je hier­voor een inboe­del- en opstal­ver­ze­ke­ring af moe­ten slui­ten; deze ver­ze­ke­rin­gen bie­den meest­al ook dek­king voor scha­de door storm. Heb je een huur­wo­ning? Dan heb je vaak vol­doen­de aan alleen een inboe­del­ver­ze­ke­ring, maar let er hier­bij wel op dat even­tu­eel eige­naars­be­lang (zoals een schut­ting in de tuin) is mee­ver­ze­kerd; dit is vaak niet stan­daard gere­geld en zul je dus zelf aan moe­ten geven.

Let op: niet iede­re ver­ze­ke­raar dekt dezelf­de scha­de voor een­zelf­de bedrag. Er kun­nen gro­te ver­schil­len zit­ten tus­sen inboe­del- en opstal­ver­ze­ke­rin­gen. Bekijk je polis­voor­waar­den om zeker te weten waar je in het geval van storm­scha­de recht op hebt. Voor storm­scha­de is vaak een eigen risi­co van toe­pas­sing; neem con­tact op met je advi­seur om navraag te doen of dit bij jou ook van toe­pas­sing is.

Je auto

Met een auto­ver­ze­ke­ring is je auto vaak ver­ze­kert voor scha­de door rond­vlie­gen­de tak­ken, dak­pan­nen en omval­len­de bomen. Hier­voor heb je wel een all­risk ver­ze­ke­ring of een beperkt cas­co­ver­ze­ke­ring nodig; is je auto alleen WA ver­ze­kerd, dan is scha­de door storm helaas niet gedekt.

Hoe zit het met mijn eigen risico bij stormschade?

Bij storm­scha­de aan je woon­huis of inboe­del geldt meest­al een (hoger) eigen risi­co dan bij ande­re scha­des. Het eigen risi­co ver­schilt per ver­ze­ke­raar en ver­ze­ke­ring maar ligt meest­al tus­sen de €225,- en €500,-. Heb je een auto­ver­ze­ke­ring met een eigen risi­co, dan zal dit eigen risi­co ook van toe­pas­sing zijn als je storm­scha­de aan je auto hebt. Een storm­scha­de is (bij de mees­te ver­ze­ke­rin­gen) niet van invloed op de kor­ting wegens scha­de­vrij rijden.

Bron: Adfiz

Maak een afspraak

Bent u toe aan onaf­han­ke­lijk advies voor uw ver­ze­ke­rin­gen? Maak dan een afspraak voor een ori­ën­te­rend gesprek. Wij hel­pen u graag om dui­de­lijk­heid te schep­pen in uw finan­ci­ë­le- en verzekeringszaken.