De gevaren van cybercrime

De gevaren van cybercrime

Iede­re dag vin­den er cyber­aan­val­len plaats. 40% van de mkb’ers en zzp’ers is wel eens in aan­ra­king geko­men met een vorm van cyber­cri­me met alle gevol­gen van dien. De belang­rijk­ste geva­ren voor onder­ne­mers zijn: Hoge kosten In 2016 bedroeg de tota­le...