U bent hier: Home » Uit­vaart­ver­ze­ke­ring: doen of niet?

In het kort:

R

Een uit­vaart kost gemid­deld € 7.500

R

1 op de 3 Neder­lan­ders heeft een uitvaartverzekering

R

45% van hen is onvol­doen­de ver­ze­kerd en moet bijbetalen

R

20% heeft onvol­doen­de reser­ves om de uit­vaart vol­le­dig te kun­nen betalen

R

Bere­ken zelf de kos­ten van een uitvaart

Is het verstandig om een uitvaartverzekering af te sluiten?

De kos­ten van een uit­vaart of cre­ma­tie kun­nen hoog oplo­pen. Om de kos­ten te dek­ken kun je een uit­vaart­ver­ze­ke­ring afslui­ten. 1 op de 3 Neder­lan­ders doet dat, zo blijkt uit onder­zoek van het Nibud. Dank­zij een uit­vaart­ver­ze­ke­ring krij­gen de nabe­staan­den de kos­ten (deels) ver­goed. Deels, want vaak dekt een uit­vaart­ver­ze­ke­ring de kos­ten niet hele­maal. En dat is voor de mees­ten een verrassing.

Als er iemand komt te over­lij­den moet er van alles gere­geld wor­den. Denk aan het ver­stu­ren van de rouw­kaar­ten, het rege­len van een kist of urn en de invul­ling van een mooie plech­tig­heid. Aan een mooi afscheid zit helaas ook een prijs­kaart­je. Wat de mees­te men­sen niet weten is dat de kos­ten van een uit­vaart – vol­gens de Con­su­men­ten­bond — gemid­deld oplo­pen tot €7.500 euro. Veel Neder­lan­ders schat­ten deze kos­ten ech­ter een stuk lager in.

Soorten uitvaartverzekeringen

Door een uit­vaart­ver­ze­ke­ring af te slui­ten krij­gen je nabe­staan­den de kos­ten van je uit­vaart (gedeel­te­lijk) ver­goed. Er zijn ver­schil­len­de uit­vaart­ver­ze­ke­rin­gen waar­uit je kunt kie­zen. Over het alge­meen kie­zen de mees­te men­sen voor een kapi­taal­ver­ze­ke­ring — er wordt een maxi­maal bedrag uit­ge­keerd aan de nabe­staan­den, afhan­ke­lijk van de hoog­te van de pre­mie en de polis­voor­waar­den – en/of een natu­ra­ver­ze­ke­ring – hier­bij ont­vang je geen geld, maar de ver­ze­ke­ring dekt bepaal­de kos­ten voor goe­de­ren en dien­sten rond­om de uit­vaart. Bij de natu­ra­ver­ze­ke­ring neem je in de mees­te geval­len een pak­ket af en ben je gebon­den aan par­tij­en die bij je ver­ze­ke­raar aan­ge­slo­ten zit­ten. Voor bei­de uit­vaart­ver­ze­ke­rin­gen geldt dat in de mees­te geval­len niet de vol­le­di­ge kos­ten van de uit­vaart gedekt worden.

Hoeveel kost een uitvaart?

Hoe­veel de kos­ten van een uit­vaart bedra­gen is van ver­schil­len­de fac­to­ren afhan­ke­lijk. Kies je voor een begra­fe­nis of een cre­ma­tie? De kos­ten voor een cre­ma­tie bedra­gen over het alge­meen min­der. Dit is uiter­aard ook afhan­ke­lijk van het aan­tal men­sen dat je ver­wacht op de plech­tig­heid. Hoe­veel volgauto’s wil je? Waar moet de afscheids­dienst plaats­vin­den? Wat voor steen komt er bij je graf te staan? Van de Neder­lan­ders die een uit­vaart­ver­ze­ke­ring heb­ben is maar liefst 45% niet vol­doen­de ver­ze­kerd om de vol­le­di­ge kos­ten te dek­ken. 20% heeft zich ver­ze­kerd tot een bedrag van € 5.000,-. De kos­ten lig­gen over het alge­meen ech­ter een stuk hoger. Van de res­pon­den­ten gaf 20% aan niet genoeg reser­ves te heb­ben om een com­ple­te uit­vaart te kun­nen finan­cie­ren. Wil jij weten met welk bedrag je onge­veer reke­ning moet hou­den voor een uit­vaart? Dat kun je hier bere­ke­nen.

Uitvaartverzekering of niet?

Sinds 2016 is het niet meer moge­lijk om via een banks­paar­re­ke­ning fis­caal voor­de­lig te spa­ren voor je uit­vaart. Heb je een uit­vaart­ver­ze­ke­ring? Dan geldt er nog wel een vrij­stel­ling. Of het ver­stan­dig is om een uit­vaart­ver­ze­ke­ring af te slui­ten ligt aan jouw per­soon­lij­ke situ­a­tie. Heb je vol­doen­de spaar­geld om de kos­ten te dek­ken, dan is het waar­schijn­lijk niet nodig. Wil je je nabe­staan­den niet met deze zor­gen ach­ter­la­ten? Dan kun je de moge­lijk­he­den bekij­ken. Besluit je een uit­vaart­ver­ze­ke­ring af te slui­ten, dan is het belang­rijk om goed te bekij­ken wat de ver­ze­ke­raar ver­goed en of dit over­een komt met jouw wen­sen. Ben je benieuwd wat voor jou ver­stan­dig is? Neem dan con­tact met ons op!

Bron: Adfiz