U bent hier: Home » Ver­ze­ke­rin­gen

Verzekeringen

Eigen­lijk kunt u zich tegen alles ver­ze­ke­ren. Maar wat is echt zin­vol? Wel­ke risico’s wilt u in elk geval voor­ko­men? En wel­ke kunt u zelf opvan­gen? Wel­ke ver­ze­ke­raars keren cor­rect een scha­de uit? Wij heb­ben de ken­nis en erva­ring om u met deze vra­gen te hel­pen, wij weten wat vaak over het hoofd gezien wordt, wel­ke vra­gen van belang zijn en hoe de ver­ze­ke­raars in prak­tijk func­ti­o­ne­ren. We advi­se­ren u en stel­len samen met u een pak­ket ver­ze­ke­rin­gen samen dat aan­sluit op uw wen­sen en uw situ­a­tie. Dan weet u pre­cies waar u aan toe bent. Voor nu en in de toekomst.

Een zorg min­der en een goed gevoel!

Ver­ze­ke­ren, omdat het moet

Hoe belang­rijk ook, het afslui­ten een ver­ze­ke­ring voelt als een ver­ve­len­de ver­plich­ting. Wei­nig men­sen ver­die­pen zich met ple­zier in pro­duct­vor­men, pre­mies en polis­voor­waar­den. Laat staan dat u graag tijd steekt in het kri­tisch door­lich­ten van uw lopen­de verzekeringen.

Gijs­bers Advies & Assu­ran­ti­ën neemt u de zorg voor uw ver­ze­ke­rin­gen graag uit han­den. Op basis van bij­na 70 jaar erva­ring als onaf­han­ke­lijk tus­sen­per­soon advi­se­ren wij u vak­kun­dig, objec­tief en eer­lijk. En dat omvat veel meer dan op zoek gaan naar de goed­koop­ste aanbieder.

 

Verzekeren: meer dan premies vergelijken

Juist bij uw ver­ze­ke­rin­gen en geld­za­ken gaat het om meer dan de prijs alleen. Wij stel­len uw situ­a­tie cen­traal. Luis­te­ren naar uw wen­sen en plan­nen, en geven u een advies op maat. Daar horen ook ant­woor­den bij op belang­rij­ke vra­gen als:

  • Sluit de ver­ze­ke­ring wel aan bij mijn situatie?
  • Ben ik niet onder- of juist oververzekerd?
  • Wel­ke afwe­gin­gen moet ik maken tus­sen polis­voor­waar­den en premiestelling?
  • Wat moet ik doen als ik scha­de heb?
  • Kan ik reke­nen op snel­le en ade­qua­te schadeafhandeling?

 

Onze advie­zen zijn geba­seerd op jaren­lan­ge erva­ring en een gron­di­ge ken­nis van de ver­ze­ke­rings­markt. Daar­om mag u van ons maat­werk ver­wach­ten. Dit bete­kent onder meer dat wij:

  • beoor­de­ling van de kwa­li­teit van verzekeringsproducten;
  • beoor­de­ling van de ser­vi­ce van aanbieders;
  • de zeker­heid dat u niet onder- of over­ver­ze­kerd bent;
  • uit­slui­ten van over­lap tus­sen verzekeringen.

Een zorg minder, een goed gevoel

Bij Gijs­bers Advies & Assu­ran­ti­ën kunt u altijd reke­nen op per­soon­lij­ke aan­dacht, hel­de­re advie­zen en dui­de­lij­ke ant­woor­den. Wij geven u de zeker­heid dat u goed ver­ze­kerd bent, dat u op de hoog­te blijft van rele­van­te ont­wik­ke­lin­gen en dat uw finan­ci­ë­le zeker­heid mee­groeit met uw situ­a­tie. Voor u een hele zorg min­der en dat geeft auto­ma­tisch een goed gevoel!