U bent hier: Home » Ver­ze­ke­rin­gen » Par­ti­cu­lier

Particuliere verzekeringen

Eigen­lijk kunt u zich tegen alles ver­ze­ke­ren. Maar wat is echt zin­vol? Wel­ke risico’s wilt u in geen geval lopen? En wel­ke kunt u zelf opvan­gen? Wel­ke ver­ze­ke­raars keren cor­rect een scha­de? Wij advi­se­ren u en stel­len samen met u een pak­ket par­ti­cu­lie­re ver­ze­ke­rin­gen samen dat aan­sluit op uw wen­sen en uw situ­a­tie. Dit tegen uit­ste­ken­de voor­waar­den en een betaal­ba­re pre­mie. Dan weet u pre­cies waar u aan toe bent. Voor nu en in de toekomst.

Alles in één hand

Bij Gijs­bers Advies & Assu­ran­ti­ën wer­ken we met totaal­pak­ket­ten. Deze kunt u uit­brei­den met diver­se ver­ze­ke­rin­gen zodat het vol­le­dig aan uw wen­sen vol­doet. Het gro­te voor­deel is dat u alle ver­ze­ke­rin­gen in één hand houdt. U houdt het over­zicht en voor­komt dub­be­le kos­ten. Boven­dien weten wij pre­cies wat uw behoef­te is. Daar spe­len we dan ook snel op in. Bij­voor­beeld bij een gezins­uit­brei­ding of een verhuizing.

Pakket voordelen

Met een ver­ze­ke­rings­pak­ket kunt u pro­fi­te­ren van diver­se voordelen:

  • Al uw ver­ze­ke­rin­gen zo veel moge­lijk over­zich­te­lijk op één polis.
  • Pak­ket­kor­ting van­af 4 polis­sen van mini­maal 4% tot wel 12 %
  • Gra­tis maandbetaling
  • Jaar­lijks ont­vangt u een over­zicht van uw pakketpolis
  • U kunt kie­zen uit diver­se dekkingsvormen
  • Moge­lijk­heid tot garan­tie tegen onder­ver­ze­ke­ring voor zowel uw opstal- als inboedelverzekering
  • Snel­le en per­soon­lij­ke schadeafhandeling

Verzekeren op maat

Nie­mand is het­zelf­de, en u bent als per­soon uniek. Daar­om nemen wij als advi­seur uw spe­ci­fie­ke situ­a­tie als uit­gangs­punt. Wij ver­die­pen ons in u en geven u advies op maat. U kunt erop reke­nen dat wij:

R

de ver­schil­len­de aan­bie­ders tot in detail vergelijken;

R

de kwa­li­teit van ver­ze­ke­rings­pro­duc­ten gron­dig beoordelen;

R

het ser­vi­ce­ni­veau van de aan­bie­ders tegen elkaar afzetten;

R

onder­zoe­ken of u niet onder- of over­ver­ze­kerd bent;

R

over­lap tus­sen ver­ze­ke­rin­gen uitsluiten;

R

kij­ken naar de toe­komst: hoe lang zijn de ver­ze­ke­rin­gen die u nu afsluit houdbaar?

Wij luis­te­ren, ana­ly­se­ren, en komen met een advies dat is toe­ge­spitst op uw situ­a­tie. Wij bemid­de­len ver­vol­gens bij het afslui­ten van de verzekering(en) tegen de juis­te voor­waar­den. Zo zijn uw ver­ze­ke­rin­gen tot in de punt­jes ver­zorgd. Dat is voor u een hele zorg minder.

WAT IS MAMA WAARD?

Heeft u er wel eens over nage­dacht hoe alles geor­ga­ni­seerd moet wor­den als de ver­zor­gen­de ouder (vaak de moe­der) in uw gezin wegvalt?

Uw gezin zal extra kos­ten moe­ten maken voor kin­der­op­vang, oppas en huis­hou­de­lij­ke hulp. Vader zal wel­licht min­der gaan wer­ken waar­door er ook nog eens een inko­mens­te­rug­val is. Klik op de ban­ner ‘Bere­ken uw tekort’ om te bere­ke­nen hoe hoog de kos­ten zijn in uw gezin als de ver­zor­gen­de ouder over­lijdt. Wij ver­tel­len u hier graag meer over.

<script src=“https://scildon.eerstestap.nl/mod?id=054023de55d2524e979a7a68d3b9420b00b468a6” type=“text/javascript”></script>

Maak een afspraak

Bent u toe aan onaf­han­ke­lijk advies voor uw ver­ze­ke­rin­gen? Maak dan een afspraak voor een ori­ën­te­rend gesprek. Wij hel­pen u graag om dui­de­lijk­heid te schep­pen in uw finan­ci­ë­le- en verzekeringszaken.

Je hoverboard verzekerd?

Hover­boards wor­den steeds goed­ko­per en popu­lair­der, voor­al bij de jon­ge­re gene­ra­tie. Mag je ermee op de open­ba­re weg en ben je eigen­lijk wel ver­ze­kerd als je scha­de maakt?

Schade geleden, wat nu?

Ook al doe je alles om scha­de te voor­ko­men. Soms krijgt pech de over­hand en krijg je te maken met scha­de aan huis en auto. Oprui­men en her­stel­len is natuur­lijk het eer­ste wat je in zo’n geval zou wil­len doen, maar voor de ver­ze­ke­ring is dit niet altijd han­dig. Wat te doen bij schade?

Hoe verzeker je je auto? Allrisk, beperkt casco of WA?

Hoe moet je je auto ver­ze­ke­ren? Is dat alleen afhan­ke­lijk van de leef­tijd, of komt er meer bij kij­ken? We geven inzicht in een paar veel voor­ko­men­de mis­ver­stan­den, zodat je beter voor­be­reid je keu­ze kunt maken.

Wat te doen bij autoschade?

5 stap­pen die je moet zet­ten bij auto­scha­de. Van lak­scha­de tot van­da­lis­me en total loss: auto­scha­de kent vele vor­men. Soms is er zelfs spra­ke van per­soon­lijk let­sel. Onge­acht het soort scha­de, met of zon­der tegen­par­tij: finan­ci­eel zijn er altijd gevol­gen. Hoe ben je voor­be­reid en wat kan je doen?

75% kampt met pensioengat

Als je met pen­si­oen gaat en je niet genoeg geld hebt om aan­ge­naam te kun­nen leven dan heb je een pen­si­oen­gat. Een veel­ge­bruik­te vuist­re­gel is dat je onge­veer 70% van je laatst­ver­dien­de inko­men nodig hebt op je oude dag. Reden genoeg om vroeg aan je pen­si­oen te gaan denken!

Criminelen opereren het meeste dicht bij huis

Ruim de helft van de ver­dach­ten van een mis­drijf woont in de gemeen­te waar het delict is gepleegd. Dat blijkt uit ana­ly­ses van de cri­mi­na­li­teits­cij­fers over 2016 van het Cen­traal Bureau voor de Statistiek.

Checklist: is je huis kindveilig?

Je wilt dat je kind zich vei­lig voelt bij jou in huis. Maar het moet niet alleen vei­lig zijn omdat het er ver­trouwd is, het moet ook vei­lig zijn door­dat je voor­komt dat er een gevaar dreigt voor je kind. Een check­list van de belang­rijk­ste pun­ten per ruim­te in je huis die een gevaar kun­nen opleveren.

Dubbel verzekerd voor ziektekosten op reis

Ga je op vakan­tie naar een bestem­ming bin­nen Euro­pa, dan is het niet altijd nodig om een dek­king voor medi­sche kos­ten bij je reis­ver­ze­ke­ring af te slui­ten. Deze kos­ten zijn vaak al voor een deel ver­ze­kerd via je aan­vul­len­de zorgverzekering.