U bent hier: Home » Ver­ze­ke­rin­gen » Par­ti­cu­lier » Zorg­ver­ze­ke­ring

Zorgverzekering

Wat verandert er dit jaar aan de zorgverzekering?

Zoals ieder jaar ver­an­dert er weer het nodi­ge aan de zorg­ver­ze­ke­ring komend jaar. Het eni­ge dat het­zelf­de zal blij­ven is het eigen risi­co (€ 385). De pre­mies van de basis­ver­ze­ke­ring zul­len met gemid­deld € 10 op maand­ba­sis zou­den stij­gen ten opzich­te van vorig jaar. Geluk­kig voor men­sen met een lager finan­ci­eel draag­vlak zal de zorg­toe­slag hier­op wor­den aan­ge­past. Ver­der zijn er een aan­tal dek­kin­gen toe­ge­voegd aan het basis­pak­ket. De aan­vul­len­de dek­kin­gen zijn per ver­ze­ke­raar ver­schil­lend en zijn van­af nu te zien in onze vergelijker.

Zorgpremie hard omhoog

Bij iede­re zorg­ver­ze­ke­raar gaat de zorg­pre­mie van de basis­ver­ze­ke­ring in 2023 omhoog.

  • Gemid­deld stijgt de pre­mie met 10 euro per maand
  • Bij de col­lec­tie­ven gaat het zelfs om 14 euro per maand

Voor­al de goed­ko­pe zorg­ver­ze­ke­rin­gen wor­den een stuk duur­der. De goed­koop­ste zorg­po­lis van 2022 kost komend jaar ruim 20 euro per maand meer.

Collectieven worden aangepakt

De over­heid zet van­af 1 janu­a­ri 2023 een streep door de col­lec­ti­vi­teits­kor­ting die ver­ze­ke­raars geven op de basisverzekering.

In 2022 bedraagt deze kor­ting nog maxi­maal 5 pro­cent, ofwel zo’n 5 tot 7,50 euro per maand. Daar komt dus een ein­de aan.

Vele mil­joe­nen Neder­lan­ders zijn col­lec­tief ver­ze­kerd, vaak via de werk­ge­ver. Zij zul­len dit gaan mer­ken in hun portemonnee.

Zorgtoeslag

Posi­tief is dat de zorg­toe­slag vol­gend jaar omhoog gaat om de duur­de­re zorg­ver­ze­ke­ring te compenseren.

Dit zijn de ver­wach­te nieu­we bedra­gen in 2023:

  • Alleen­staan­den: maxi­maal 154 euro per maand
  • Gezin­nen: maxi­maal 264 euro per maand

Boven­dien heb­ben meer Neder­lan­ders komend jaar recht op zorg­toe­slag. Een alleen­staan­de met een inko­men van 32.500 euro bru­to komt nog net in aan­mer­king voor de toeslag.

Harde keuzes in basispakket

In het regeer­ak­koord is afge­spro­ken dat de over­heid meer gaat aan­stu­ren op pas­sen­de zorg in het basis­pak­ket. Dat houdt in dat alleen bewe­zen zorg onder­deel zal gaan uit­ma­ken van de ver­plich­te basisverzekering.

Moge­lijk wor­den er har­de keu­zes gemaakt waar­bij bepaal­de medi­cij­nen of behan­de­lin­gen (met onvol­doen­de weten­schap­pe­lijk bewijs) ver­dwij­nen uit het basis­pak­ket. Ook met het oog om de snel stij­gen­de zorgkosten.

Eigen risico betaalbaarder

De nieu­we coa­li­tie wil het wet­te­lij­ke eigen risi­co anders gaan invul­len, zodat deze meer behap­baar­der wordt.

Con­cre­te plan­nen voor 2023 ont­bre­ken ech­ter nog.

Maar in de toe­komst ben je het eigen risi­co moge­lijk niet in één keer kwijt kunt zijn, bij­voor­beeld als je een dure ingreep moet onder­gaan in het zie­ken­huis. Er geldt dan bij­voor­beeld een limiet van 100 euro per keer.

Zorgverzekering

Het ver­ge­lij­ken van uw zorg­ver­ze­ke­ring voor het komen­de jaar kan van­af half novem­ber. Uw zorg­ver­ze­ke­ring ver­ge­lij­ken is altijd ver­stan­dig. Veel men­sen weten niet dat de inhoud van het basis­pak­ket bij alle zorg­ver­ze­ke­raars gelijk is. De prij­zen daar­en­te­gen kun­nen wel flink uit­een lopen. Het is daar­om belang­rijk een goe­de ver­ge­lij­king te maken en naar een goed­ko­per zorg­ver­ze­ke­ring over te stap­pen, of een (aan­vul­len­de) ver­ze­ke­ring te kie­zen met een beter pas­sen­de dekking.

Wel­ke zorg­ver­ze­ke­ring past het best bij uw per­soon­lij­ke situ­a­tie? Kiest u voor alleen een basis­ver­ze­ke­ring of hebt u ook een aan­vul­len­de zorg­ver­ze­ke­ring nodig? Door mid­del van han­di­ge fil­ters in onze zorg­ver­ge­lij­ker vind u een­vou­dig de zorg­ver­ze­ke­ring die bij u past! Daar­naast advi­se­ren wij u graag.

Hoe werkt het zorgverzekeringsstelsel in Nederland

Maak een afspraak

Bent u toe aan onaf­han­ke­lijk advies voor uw ver­ze­ke­rin­gen? Maak dan een afspraak voor een ori­ën­te­rend gesprek. Wij hel­pen u graag om dui­de­lijk­heid te schep­pen in uw finan­ci­ë­le- en verzekeringszaken.