U bent hier: Home » Ver­ze­ke­rin­gen » Par­ti­cu­lier » Zorg­ver­ze­ke­ring

Zorgverzekering

Wat verandert er dit jaar aan de zorgverzekering?

Zoals ieder jaar ver­an­dert er weer het nodi­ge aan de zorg­ver­ze­ke­ring komend jaar. Het eni­ge dat het­zelf­de zal blij­ven is het eigen risi­co (€ 385). Het kabi­net ver­wacht­te dat de pre­mies met € 59 op jaar­ba­sis zou­den stij­gen ten opzich­te van dit jaar. Geluk­kig voor men­sen met een lager finan­ci­eel draag­vlak zal de zorg­toe­slag hier­op wor­den aan­ge­past. Ver­der zijn er een aan­tal dek­kin­gen toe­ge­voegd aan het basis­pak­ket. De aan­vul­len­de dek­kin­gen zijn per ver­ze­ke­raar ver­schil­lend en zijn van­af nu te zien in onze vergelijker.

Zorgverzekering

Het ver­ge­lij­ken van uw zorg­ver­ze­ke­ring voor het komen­de jaar kan van­af half novem­ber. Uw zorg­ver­ze­ke­ring ver­ge­lij­ken is altijd ver­stan­dig. Veel men­sen weten niet dat de inhoud van het basis­pak­ket bij alle zorg­ver­ze­ke­raars gelijk is. De prij­zen daar­en­te­gen kun­nen wel flink uit­een lopen. Het is daar­om belang­rijk een goe­de ver­ge­lij­king te maken en naar een goed­ko­per zorg­ver­ze­ke­ring over te stap­pen, of een (aan­vul­len­de) ver­ze­ke­ring te kie­zen met een beter pas­sen­de dekking.

Wel­ke zorg­ver­ze­ke­ring past het best bij uw per­soon­lij­ke situ­a­tie? Kiest u voor alleen een basis­ver­ze­ke­ring of hebt u ook een aan­vul­len­de zorg­ver­ze­ke­ring nodig? Door mid­del van han­di­ge fil­ters in onze zorg­ver­ge­lij­ker vind u een­vou­dig de zorg­ver­ze­ke­ring die bij u past! Daar­naast advi­se­ren wij u graag.

Hoe werkt het zorgverzekeringsstelsel in Nederland

Maak een afspraak

Bent u toe aan onaf­han­ke­lijk advies voor uw ver­ze­ke­rin­gen? Maak dan een afspraak voor een ori­ën­te­rend gesprek. Wij hel­pen u graag om dui­de­lijk­heid te schep­pen in uw finan­ci­ë­le- en verzekeringszaken.