U bent hier: Home » Ver­ze­ke­rin­gen » Zake­lijk

Zakelijke verzekeringen

Vakkundig en onafhankelijk advies

Gijs­bers Advies & Assu­ran­ti­ën gaat altijd uit van uw situ­a­tie, uw wen­sen en toe­komst­plan­nen. Wij heb­ben al decen­nia erva­ring met het behe­ren van risico’s, dus u kunt reke­nen op vak­kun­dig advies. We zijn niet gebon­den aan wel­ke aan­bie­der van ver­ze­ke­rin­gen dan ook, dus ons advies is altijd onaf­han­ke­lijk. Eén ding staat voor­op: uw zekerheid.

 

Ondernemen is risico’s nemen

Zon­der risico’s geen suc­ces­sen. Dat weet u als onder­ne­mer als geen ander. Nieu­we mark­ten ont­dek­ken, een pro­duct lan­ce­ren, een nog onbe­ken­de doel­groep aan­bo­ren… Dat maakt onder­ne­men juist zo boei­end. Naast de bedrijfs­re­sul­ta­ten zult u dus ook reke­ning moe­ten hou­den met de risico’s waar u mee te maken heeft.

Onder­ne­men zon­der risico’s bestaat niet. Maar dat houdt niet in dat u alle risico’s die u loopt als onder­ne­mer maar voor lief moet nemen. Of u MKB’er bent of zzp’er, al jaren actief met uw fami­lie­be­drijf of net gestart, wij kun­nen u bege­lei­den in het iden­ti­fi­ce­ren van uw risico’s en waar nodig met het afdek­ken hier­van met bedrijfs­ver­ze­ke­rin­gen. Want een tegen­val­ler mag niet uit­lo­pen in een finan­ci­ë­le strop of juri­di­sche con­flic­ten die de con­ti­nu­ï­teit van uw bedrijf in gevaar brengt.
Uw zaak moet door­draai­en, zon­der dat u zich zor­gen hoeft te maken over wel­ke risico’s u even­tu­eel loopt. U heeft het al druk genoeg. Laat de zorg voor uw ver­ze­ke­rin­gen daar­om gerust aan ons over.

 

Verzekeren op maat

Geen bedrijf is het­zelf­de, en u bent als onder­ne­mer uniek. Daar­om nemen wij als advi­seur uw spe­ci­fie­ke situ­a­tie als uit­gangs­punt. Wij ver­die­pen ons in uw bedrijf en uw bran­che en geven u advies op maat. U kunt erop reke­nen dat wij:

R

de ver­schil­len­de aan­bie­ders tot in detail vergelijken;

R

de kwa­li­teit van ver­ze­ke­rings­pro­duc­ten gron­dig beoordelen;

R

het ser­vi­ce­ni­veau van de aan­bie­ders tegen elkaar afzetten;

R

onder­zoe­ken of u niet onder- of over­ver­ze­kerd bent;

R

over­lap tus­sen ver­ze­ke­rin­gen uitsluiten;

R

kij­ken naar de toe­komst: hoe lang zijn de ver­ze­ke­rin­gen die u nu afsluit houdbaar?

Wij luis­te­ren, ana­ly­se­ren, en komen met een advies dat is toe­ge­spitst op uw situ­a­tie. Wij bemid­de­len ver­vol­gens bij het afslui­ten van de verzekering(en) tegen de juis­te voor­waar­den. Zo zijn uw zake­lij­ke ver­ze­ke­rin­gen tot in de punt­jes ver­zorgd. Dat is voor u een hele zorg minder.

U uw vak, wij het onze

Leuk is het voor u niet om de ver­schil­len tus­sen al die ver­ze­ke­rings­pro­duc­ten uit te plui­zen en te zoe­ken naar de bes­te. Boven­dien is het tijd­ro­vend. Laat dat gerust aan Gijs­bers Advies & Assu­ran­ti­ën over, het is ons vak. Met bij­na 70 jaar erva­ring als onaf­han­ke­lijk tus­sen­per­soon advi­se­ren wij u vak­kun­dig, objec­tief en eer­lijk. Zoe­ken wij uit wel­ke ver­ze­ke­rin­gen u nodig heeft, en wel­ke het bes­te bij u en uw bedrijf pas­sen. Zo kunt u zich bezig­hou­den met wat u het lief­ste en het bes­te doet: ondernemen.

 

Maak een afspraak

Bent u toe aan onaf­han­ke­lijk advies voor uw ver­ze­ke­rin­gen? Maak dan een afspraak voor een ori­ën­te­rend gesprek. Wij hel­pen u graag om dui­de­lijk­heid te schep­pen in uw finan­ci­ë­le- en verzekeringszaken.

AVG versterkt behoefte aan cyberverzekering

Als onder­ne­mer moet u aan­toon­baar ‘in con­trol’ zijn in het ver­wer­ken van per­soons­ge­ge­vens. Een cyber­ver­ze­ke­ring draagt bij aan deze nieu­we verplichting.

Werkgevers en ondernemers: wapen je tegen de burn-out

De burn-out is beroeps­ziek­te num­mer één in Neder­land. Steeds meer men­sen krij­gen last van extre­me ver­moeid­heid en psy­chi­sche klach­ten die in de mees­te geval­len ont­staan op de werk­vloer. Het gevolg is dat zij met een burn-out – vaak lang­du­rig – thuis komen te zit­ten om hun ziek­te te boven te komen. Wat kun je hier als werk­ge­ver en onder­ne­mer tegen doen?

Welke zakelijke risico’s loop je?

Als je een eigen bedrijf hebt, wil je niet dat door een onge­luk of scha­de de con­ti­nu­ï­teit van je bedrijf plots in het geding komt. Wel­ke zake­lij­ke risico’s loop je met een eigen bedrijf en hoe kun je je hier­te­gen verzekeren?

De gevaren van cybercrime

Iede­re dag vin­den er cyber­aan­val­len plaats. 40% van de mkb’ers en zzp’ers is wel eens in aan­ra­king geko­men met een vorm van cyber­cri­me met alle gevol­gen van dien. Wat zijn de belang­rijk­ste geva­ren voor ondernemers.

Wat gebeurt er als je arbeidsongeschikt raakt?

Er zit een ver­schil in de finan­ci­ë­le gevol­gen van arbeids­on­ge­schikt raken wan­neer je als werk­ne­mer in loon­dienst bent of wan­neer je onder­ne­mer bent van je eigen bedrijf. Wat bete­kent arbeids­ong­schikt­heid voor jou?

Een allesverwoestende wind

Een alles­ver­woes­ten­de wind Wat is storm­scha­de en hoe ben je daar­te­gen ver­ze­kerd? Op een storm­ach­ti­ge mid­dag een lan­ge strand­wan­de­ling maken en die afslui­ten met een kop dam­pen­de cho­co­la­de­melk bij de open haard is de leu­ke kant van storm. Helaas veroorzaakt…

Pensioenfonds voor ZZP’ers

Van­af 1 janu­a­ri 2015 bestaat er een pen­si­oen­fonds spe­ci­aal voor ZZP’ers. Vier ZZP orga­ni­sa­ties heb­ben hun krach­ten gebun­deld en wer­ken samen met APG aan een nieu­we pensioenregeling.