Waarom verzekeren via een verzekerings-adviseur?

Ver­ze­ke­rin­gen zijn nodig om risico’s af te dek­ken die u zelf niet kunt dra­gen. Stel dat uw huis afbrandt en het is niet ver­ze­kerd, dan kunt u de kos­ten voor zo’n scha­de niet zelf dra­gen, en daar­om betaalt u pre­mie voor een ver­ze­ke­ring die de scha­de betaalt mocht deze onver­hoopt plaatsvinden.

Als u op zoek gaat naar een ver­ze­ke­ring voor bij­voor­beeld een auto of een huis zijn er hon­der­den ver­schil­len­de aan­bie­ders met dui­zen­den ver­schil­len­de pro­duc­ten waar u uit kunt kie­zen, wat voor veel men­sen ver­war­rend kan zijn: je ziet door de bomen het bos niet meer.

Kiezen met verstand

Als u een digi­ta­le came­ra wilt kopen kunt u ook kie­zen uit hon­der­den model­len, wat het kie­zen soms moei­lijk maakt. Maakt u ech­ter een ver­keer­de keu­ze dan is dat niet zo\’n heel groot pro­bleem. Bij een ver­ze­ke­ring ligt dat anders. Als u niet goed ver­ze­kerd bent kan dit gro­te gevol­gen heb­ben voor uw finan­ci­ë­le toekomst.

Inmid­dels kun je vrij­wel alles kopen via inter­net, ook ver­ze­ke­rin­gen. Dat kan soms han­dig zijn, zeker voor klei­ne ver­ze­ke­rin­gen zoals een reisverzekering…maar op het moment dat u een scha­de krijgt staat u er alleen voor, en helpt inter­net u niet. Uw ver­ze­ke­rings­tus­sen­per­soon helpt u wel bij het ver­ha­len en behan­de­len van uw schade.

De 4 belangrijkste taken als verzekeringsadviseur

Advi­se­ren: Hij advi­seert u over de meest geschik­te ver­ze­ke­rings­pro­duc­ten. Daar­bij kijkt hij naar uw situ­a­tie en wen­sen, en zoekt een zo pas­send moge­lij­ke ver­ze­ke­ring. Als een ver­ze­ke­ring voor uw situ­a­tie over­bo­dig is ver­telt hij dat ook.

Selec­te­ren: De ver­ze­ke­rings­ad­vi­seur beschikt over spe­ci­a­le ver­ge­lij­kings­soft­wa­re en pro­duc­to­ver­zich­ten van zeer veel ver­schil­len­de ver­ze­ke­raars. Dit levert een com­pleet beeld op van alle moge­lij­ke ver­ze­ke­rings­op­los­sin­gen. Gecom­bi­neerd met zijn ver­ze­ke­rings­ken­nis hel­pen hij u om de juis­te keu­zes te maken.

Infor­me­ren: Alles om ons heen ver­an­dert voort­du­rend. Dat geldt zeker ook voor ver­ze­ke­rin­gen. Het is ondoen­lijk om over­al goed van op de hoog­te te blij­ven. Een van de belang­rijk­ste taken van de ver­ze­ke­rings­ad­vi­seur is dan ook om u te infor­me­ren over ver­an­de­rin­gen die moge­lijk gevol­gen heb­ben voor u.

Onder­steu­nen:  De waar­de van de ver­ze­ke­rings­ad­vi­seur is voor­al goed merk­baar op het moment van een scha­de. De ver­ze­ke­rings­ad­vi­seur is dan echt uw part­ner, hij onder­han­delt namens u en advi­seert u bij de stap­pen die moe­ten wor­den onder­no­men. Zodat alle nare gevol­gen van de scha­de zo snel moge­lijk ach­ter de rug zijn.

Onafhankelijkheid: Het bestaansrecht van de verzekeringsadviseur

Een ver­ze­ke­rings­ad­vi­seur is er hele­maal voor u. Dat bete­kent dat hij eerst naar uw situ­a­tie kijkt en dan pas op zoek gaat naar de bes­te ver­ze­ke­rings­op­los­sing. Dat kan alleen maar als hij vol­le­dig onaf­han­ke­lijk is. Hij moet ten­slot­te steeds weer een objec­tief oor­deel kun­nen geven over de diver­se pro­duc­ten van ver­schil­len­de ver­ze­ke­raars. Dank­zij deze pro­fes­si­o­ne­le onaf­han­ke­lij­ke hou­ding blij­ven ver­ze­ke­raars extra alert als het gaat om de ver­ze­ke­rings­pro­duc­ten die zij voe­ren. Een \‘slecht\’ pro­duct zou immers door een ver­ze­ke­rings­ad­vi­seur niet wor­den geadviseerd.