U bent hier: Home » Werk­ge­vers en onder­ne­mers: wapen je tegen de burn-out

Werkgevers en ondernemers: wapen je tegen de burn-out

De burn-out is beroeps­ziek­te num­mer één in Neder­land. Steeds meer men­sen krij­gen last van extre­me ver­moeid­heid en psy­chi­sche klach­ten die in de mees­te geval­len ont­staan op de werk­vloer. Het gevolg is dat zij met een burn-out – vaak lang­du­rig – thuis komen te zit­ten om hun ziek­te te boven te komen. Wat kun je hier als werk­ge­ver en onder­ne­mer tegen doen?

Per jaar klopt maar liefst 14% van de werk­ne­mers bij hun werk­ge­ver aan met burn-out­klach­ten. In 5% van de geval­len lei­den deze klach­ten uit­ein­de­lijk tot lang­du­rig thuis­zit­ten. Gemid­deld loopt het ziek­te­ver­zuim naar aan­lei­ding van een burn-out zelfs op tot 242 dagen. Vol­gens zorg­ver­ze­ke­raar Zil­ve­ren Kruis zit hier een flink prijs­kaart­je aan. De werk­ge­ver mist niet alleen een kracht op de werk­vloer, over het alge­meen moet er ook naar ver­van­ging gezocht wor­den. In dit geval kie­zen werk­ge­vers vaak voor free­lan­cers die meer kos­ten dan een mede­wer­ker op de loon­lijst. De gemid­del­de kos­ten per burn-out bedra­gen dan ook tien­dui­zen­den euro’s per jaar. 

Hoe kun je je hier als werkgever tegen verzekeren?

Als werk­ge­ver ben je nu nog wet­te­lijk gezien ver­plicht om mede­wer­kers met een vast dienst­ver­band min­stens twee jaar voor ten­min­ste 70% van het loon door te beta­len. Voor bedrij­ven tot 25 werk­ne­mers geldt dat deze plicht dank­zij het nieu­we kabi­net bin­nen­kort bekort wordt tot 1 jaar. Dit geldt ook in het geval van een burn-out. Om ervoor te zor­gen dat een burn-out van een werk­ne­mer de voort­gang van een bedrijf niet in gevaar brengt, kun­nen werk­ge­vers zich ver­ze­ke­ren tegen ziek­te­ver­zuim door mid­del van de ver­zuim­ver­ze­ke­ring. Uiter­aard kun je een ver­zuim­ver­ze­ke­ring vol­le­dig op maat samen­stel­len. Wil je weten waar jij reke­ning mee moet hou­den bij het afslui­ten van een ver­zuim­ver­ze­ke­ring voor jouw bedrijf? We zoch­ten het hier voor je uit. Heeft jouw bedrijf een col­lec­tie­ve zorg­ver­ze­ke­ring afge­slo­ten? Dan is het in som­mi­ge geval­len moge­lijk om met de zorg­ver­ze­ke­raar afspra­ken te maken omtrent pre­ven­tie en aan­vul­len­de dek­kin­gen. Neem hier­voor con­tact op met de zorgverzekeraar.

Wat als dit jou als ondernemer overkomt?

Ook als onder­ne­mer kun je te maken krij­gen met een burn-out. Raak je als onder­ne­mer arbeids­on­ge­schikt en kun je je bedrijf (tij­de­lijk) niet run­nen, dan valt ook je inko­men weg. Om dit te voor­ko­men kun je een arbeids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­ring (AOV) afslui­ten. Een pas­sen­de arbeids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­ring biedt jou als onder­ne­mer inko­mens­ze­ker­heid. Hier­door hoef je tij­dens je her­stel niet in te zit­ten over je finan­ci­ën. Er zijn ver­schil­len­de arbeids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­rin­gen waar­uit je kunt kie­zen. Houd er bij je keu­ze wel reke­ning mee dat er gro­te ver­schil­len zit­ten in de voor­waar­den en premies.

Burn-out voorkomen

Als werk­ge­ver kun je geluk­kig zelf het één en ander doen om de risico’s op een burn-out te beper­ken. Zorg bij­voor­beeld voor goe­de werk­plek­ken: zet bureaus op de juis­te hoog­te en zorg dat er vol­doen­de fris­se lucht en dag­licht is op kan­toor. Ook de werk­druk moet niet te hoog lig­gen. Houd daar­om je werk­ne­mers goed in de gaten en luis­ter naar ze. Nieuws­gie­rig wat je nog meer kunt doen? Hier lees je meer. Tot slot heb­ben we een check­list gemaakt die je kunt delen met je werk­ne­mers: 8 tips om een burn-out te voor­ko­men.

Bron: Adfiz