5 stappen

Van lak­scha­de tot van­da­lis­me en total loss: auto­scha­de kent vele vor­men. Soms is er zelfs spra­ke van per­soon­lijk let­sel. Onge­acht het soort scha­de, met of zon­der tegen­par­tij: finan­ci­eel zijn er altijd gevol­gen. Hoe ben je voor­be­reid en wat kan je doen?

1. Maak foto’s van schade

In vrij­wel alle geval­len geven foto’s goed bewijs van gele­den scha­de. Of het nu gaat om bij­voor­beeld hagel­scha­de of van­da­lis­me: maak zoveel moge­lijk foto’s en breng de scha­de in beeld. Noteer ook datum en tijd­stip. Zo kan de ver­ze­ke­raar con­tro­le­ren of er op het scha­de­mo­ment bij­voor­beeld een storm of hagel­bui was.

2. Raadpleeg de polis of adviseur

Of de gele­den scha­de wel of niet ver­ze­kerd is, hangt af van de ver­ze­ke­raar en het soort ver­ze­ke­ring. Raad­pleeg daar­voor de polis­voor­waar­den en/of neem con­tact op met je adviseur.

3. Controleer het schadebedrag

De ver­ze­ke­raar beoor­deelt de scha­de. Vaak gebeurt dit aan de hand van een begro­ting door een gara­ge­be­drijf. Even­tu­eel komt een scha­de-expert op bezoek, afhan­ke­lijk van de aard en de groot­te van de scha­de. Deze stelt dan het scha­de­be­drag vast. Ben je het niet eens met het scha­de­be­drag, dan kan je een con­tra-expert inscha­ke­len. Hij of zij stelt een rap­port op en bespreekt dit met de expert van het eer­ste rap­port. Even­tu­eel komt er een der­de expert bij, wiens uit­spraak bin­dend is.

4. Ongeval met gewonden? Bel 112

Ben je betrok­ken bij een auto-onge­luk en zijn er gewon­den, bel dan onmid­del­lijk alarm­num­mer 112. De alarm­dien­sten zijn zo snel moge­lijk ter plekke.

Ongeval met tegenpartij? Noteer of meld de schade direct

Is er een onge­val met een tegen­par­tij, vul het scha­de­for­mu­lier dan ter plaat­se in. Maak liefst ook foto’s en kijk of er getui­gen zijn: inzit­ten­den of omstan­ders. Bij enkel mate­ri­ë­le scha­de komt er meest­al geen poli­tie. Wil de tegen­par­tij niet mee­wer­ken, noteer dan zijn ken­te­ken. Stuur het scha­de­for­mu­lier zo snel moge­lijk in. Of gebruik de scha­de-app: mobielschademelden.nl.

Bron: Adfiz

Maak een afspraak

Bent u toe aan onaf­han­ke­lijk advies voor uw ver­ze­ke­rin­gen? Maak dan een afspraak voor een ori­ën­te­rend gesprek. Wij hel­pen u graag om dui­de­lijk­heid te schep­pen in uw finan­ci­ë­le- en verzekeringszaken.