Als je een eigen bedrijf hebt, wil je niet dat door een onge­luk of scha­de de con­ti­nu­ï­teit van je bedrijf plots in het geding komt. Er zijn veel risico’s waar­voor je je kunt ver­ze­ke­ren. Wel­ke zake­lij­ke risico’s loop je met een eigen bedrijf en hoe kun je je hier­te­gen verzekeren?

Ziek of arbeidsongeschikt

Jij of je per­so­neel kan ziek wor­den, arbeids­on­ge­schikt raken of tij­de­lijk met ver­lof gaan van­we­ge een zwangerschap

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als je arbeids­on­ge­schikt raakt, zit je als onder­ne­mer zon­der inkom­sten. Met een arbeids­on­ge­schikt­heids­ver­ze­ke­ring kun je je als zelf­stan­di­ge ver­ze­ke­ren voor de finan­ci­ë­le gevol­gen van arbeids­on­ge­schikt­heid. Je ont­vangt met deze ver­ze­ke­ring als­nog een inkomen.

Ongevallenverzekering

Raak jij of een mede­wer­ker door een onge­val arbeids­on­ge­schikt, dan keert een onge­val­len­ver­ze­ke­ring een een­ma­lig bedrag uit. Het is ook moge­lijk om een col­lec­tie­ve onge­val­len­ver­ze­ke­ring af te slui­ten. Soms is een onge­val­len­ver­ze­ke­ring voor jou als werk­ge­ver zelfs ver­plicht. Check wel de spe­ci­fie­ke voor­waar­den die aan een ver­ze­ke­ring zijn ver­bon­den. Opslaan en verlaten 

Ziekteverzuimverzekering

Heb je per­so­neel in dienst en wordt een mede­wer­ker ziek of arbeids­on­ge­schikt, dan betaal je als werk­ge­ver maxi­maal twee jaar min­stens 70% van het laat­ste loon door aan deze werk­ne­mer. Vaak is in een cao zelfs vast­ge­legd dat het om 100% gaat. Tegen de finan­ci­ë­le gevol­gen van ziek­te­ver­zuim kun je je ver­ze­ke­ren via een ziekteverzuimverzekering.

Zwangerschapsuitkering

Wan­neer je als onder­ne­mer tij­dens je zwan­ger­schaps­ver­lof een zwan­ger­schaps­uit­ke­ring wilt ont­van­gen die over­een komt met het inko­men dat je nor­maal als zelf­stan­di­ge ver­dient, dan kun je je hier­voor ver­ze­ke­ren. Dit kan tot een maxi­ma­le dag­ver­goe­ding. Als een mede­wer­ker van je zwan­ger is, heeft zij rond haar beval­ling recht op zwan­ger­schaps­ver­lof en een zwan­ger­schaps- en beval­lings­uit­ke­ring van UWV. Dit is gere­geld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Als werk­ge­ver kun je deze uit­ke­ring voor haar aan­vra­gen. Jij ont­vangt de uit­ke­ring en betaalt tij­dens het ver­lof het loon door aan je werknemer.

Schade door product of dienst

Iemand kan (finan­ci­ë­le) scha­de oplo­pen door jouw pro­duct of dienst. Ook kan een mede­wer­ker gewond raken tij­dens het werk. Je kunt dan te maken krij­gen met scha­de­claims. Om je te bescher­men tegen de finan­ci­ë­le gevol­gen hier­van sluit je een bedrijfs­aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring en/of een beroeps­aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­ring af.

Conflict met leverancier of klant

Als onder­ne­mer kun je in een con­flict komen met een ande­re onder­ne­mer, een leve­ran­cier of een klant. Is hier­voor juri­di­sche hulp nodig, dan ver­goedt een rechts­bij­stands­ver­ze­ke­ring de kos­ten. Con­tro­leer voor je een rechts­bij­stand­ver­ze­ke­ring afsluit wel goed wel­ke geschil­len wel en wel­ke niet gedekt zijn.

Schade aan je pand

Jouw bedrijfs­pand kan scha­de oplo­pen bij brand, maar ook door extre­me weers­om­stan­dig­he­den zoals storm en blik­sem. De scha­de die ont­staat door deze invloe­den, ver­ze­ker je via een opstalverzekering.

Schade aan voorraad en/of inventaris

Door een inbraak kan je voor­raad of inven­ta­ris scha­de oplo­pen. Ook kan het (deels) ver­lo­ren gaan of bescha­digd raken door brand- en water­scha­de. Een goe­de­ren- en inven­ta­ris­ver­ze­ke­ring ver­goedt die scha­de. Heb je een bedrijf aan huis? Dan kan het uit­brei­den van jouw inboe­del­ver­ze­ke­ring ook vol­doen­de zijn. Check dit goed voor je een ver­ze­ke­ring afsluit.

Klanten die niet betalen

Het kan zijn dat je zake­lij­ke klan­ten hebt die niet (kun­nen) beta­len. Lever je op reke­ning, dan kan je een kre­diet­ver­ze­ke­ring afslui­ten. Je weet dan zeker dat je je geld krijgt via de ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij. De ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij neemt de vor­de­ring dan over en pro­beert als­nog het geld van je klant te krijgen.

Te laag pensioen

Ieder­een die de pen­si­oen­ge­rech­tig­de leef­tijd bereikt krijgt in Neder­land een AOW-uit­ke­ring, ook de zelf­stan­di­ge onder­ne­mer. Wil je een hoger inko­men dan dit mini­mum, dan moet je hier­voor ande­re voor­zie­nin­gen tref­fen. Voor werk­ne­mers geldt dat ze vaak een pen­si­oen opbou­wen via hun werk­ge­ver. Wat bete­kent dit voor jouw bedrijf met per­so­neel? En hoe zit het met je eigen oudedagsvoorziening?

Wat kun je doen voor je medewerkers?

Pensioenvoorziening

Je kunt je mede­wer­kers een aan­vul­len­de pen­si­oen­voor­zie­ning aan­bie­den. Vaak is dit in de cao of in een bedrijfs­tak­pen­si­oen­fonds gere­geld. Je moet daar­bij wel vol­doen aan de eisen van de Pen­si­oen­wet (PW). Deze wet beschrijft de taken en ver­ant­woor­de­lijk­he­den van de werk­ge­ver, werk­ne­mer en pen­si­oen­uit­voer­der om te vol­doen aan de pen­si­oen­af­spra­ken. Laat je eerst goed infor­me­ren over wat deze taken en ver­ant­woor­de­lijk­he­den bete­ke­nen voor jouw bedrijf.

Hoe regel je het goed voor jezelf?

Als onder­ne­mer bouw je aan een droom en daar werk je met veel ple­zier kei­hard voor. Maar na jaren van hard wer­ken als onder­ne­mer wil je op den duur toch hard genie­ten van je oude dag. Daar­om is het goed om op tijd te kij­ken wat je hier­voor kunt regelen!

Je bent niet de eni­ge en zeker niet de eer­ste onder­ne­mer die zich afvraagt hoe je het bes­te pen­si­oen kan opbou­wen. Ster­ker nog: uit onder­zoek van Panteia/EIM blijkt dat bij­na 85% van de MKB-onder­ne­mers aan­geeft het belang­rijk te vin­den om na te den­ken over het pen­si­oen! Hoe bou­wen col­le­ga onder­ne­mers hun pen­si­oen op?

37% van de onder­ne­mers kiest voor het opbou­wen van een pen­si­oen bij een ver­ze­ke­raar of pen­si­oen­fonds. Ze stor­ten regel­ma­tig een bedrag waar­na er een vast bedrag uit­ge­keerd wordt zodra de pen­si­oen­ge­rech­tig­de leef­tijd bereikt is.
47% heeft een lijf­ren­te­ver­ze­ke­ring. Bij­na de helft van de onder­ne­mers stort geld bij een ver­ze­ke­raar of bank voor een lijfrente.
70% van de onder­ne­mers legt zelf geld opzij, in pri­vé of in de B.V. Dit doen zij bij­voor­beeld op een spaar­re­ke­ning of door mid­del van beleg­gings­fond­sen. Daar­bij zijn er meer direc­teur-groot­aan­deel­hou­ders dan zelf­stan­di­gen die beleg­gin­gen houden.
Onge­veer de helft van alle onder­ne­mers ver­wacht gebruik te kun­nen maken van de waar­de­ont­wik­ke­ling van het bedrijf. Ze ver­wach­ten van de winst straks een onbe­zorgd pen­si­oen te kun­nen beleven.
75% laat zich advi­se­ren. Drie­kwart van de onder­ne­mers laat zich door een pro­fes­si­o­neel advi­seur advi­se­ren bij het spa­ren voor de oude dag.

 

Misgelopen inkomsten

Je onder­ne­ming kan stil komen te lig­gen, omdat het getrof­fen wordt door bij­voor­beeld het weg­val­len van stroom of gas, maar ook van­we­ge een inbraak of brand. Om jezelf te ver­ze­ke­ren voor het niet ont­van­gen van inkom­sten in die peri­o­de, sluit je een bedrijfs­scha­de­ver­ze­ke­ring af.

Nabestaanden blijven achter

Wat als je com­pag­non komt te over­lij­den en zijn of haar erf­ge­na­men komen aan­spraak maken op hun aan­deel in het bedrijf? Of hoe gaat het met jouw nabe­staan­den als jij zelf wegvalt?

Compagnonsverzekering

Run je samen met een com­pag­non een onder­ne­ming en komt je com­pag­non te over­lij­den, dan heb­ben de erf­ge­na­men recht op een deel van het bedrijf. Om het voort­be­staan van je bedrijf niet in gevaar te laten komen, keert de com­pag­nons­ver­ze­ke­ring een bedrag uit waar­mee je het aan­deel van je com­pag­non kunt overkopen.

Overlijdensrisicoverzekering

Met een over­lij­dens­ri­si­co­ver­ze­ke­ring komt er een vast­ge­steld bedrag vrij als jij of de part­ner met wie je samen­woont komt te over­lij­den. Met dit bedrag kan de over­ge­ble­ven part­ner bij­voor­beeld de hypo­theek (deels) aflos­sen of min­der gaan wer­ken. Zo voor­kom je dat je part­ner finan­ci­eel in de pro­ble­men komt wan­neer jij komt te overlijden.

Som­mi­ge risico’s kun je beper­ken of zelfs voor­ko­men door het tref­fen van extra maat­re­ge­len of het wij­zi­gen van pro­ces­sen. Breng dan ook alle risico’s voor jouw bedrijf in kaart en bepaal aan de hand daar­van voor welk risi­co een ver­ze­ke­ring nood­za­ke­lijk is. Je kunt dit over­zicht zelf maken, maar je kunt ook ons als onaf­han­ke­lijk advi­seur om hulp vra­gen. Zo weet je zeker dat de con­ti­nu­ï­teit van je onder­ne­ming niet in gevaar komt.

 

Bron: Adfiz