Finan­ci­eel advies is voor ieder­een van belang. De zeven van de belang­rijk­ste rede­nen zijn:

1. Om uw gezin te beschermen
Uw finan­ci­eel advi­seur stelt uw finan­ci­ë­le situ­a­tie vast en geeft de bes­te opties aan om uw gezin te bescher­men. Of u getrouwd bent of niet, in- of uit­wo­nen­de kin­de­ren hebt of sin­gle bent. Daar­mee kunt u voor­ko­men dat u in de finan­ci­ë­le pro­ble­men komt.

2. Plan­nen van uw hui­di­ge uit­ga­ven en inkomsten
Om op lan­ge­re ter­mijn finan­ci­ë­le zeker­heid te heb­ben, is het nodig om reser­ves op te bou­wen. Stap 1 is het in kaart bren­gen van uw kor­te ter­mijn uit­ga­ven. Stap 2 is het vast­stel­len van een spaar­plan. Of uw bezit €100,- of € 100.000,- is, uw finan­ci­eel advi­seur kijkt naar uw indi­vi­du­e­le situatie.

3. Een plan voor later
Als u zicht heeft op uw kor­te ter­mijn uit­ga­ven, kunt u gaan naden­ken over de lan­ge­re ter­mijn. Veel men­sen wil­len niet alleen afhan­ke­lijk zijn van over­heids­voor­zie­nin­gen (zoals AOW). De finan­ci­eel advi­seur geeft u inzicht in het oer­woud van regels, wet­ge­ving en pro­duc­ten. En biedt u ook een oplos­sing om een voor­zie­ning op te bou­wen voor later.

4. Vei­lig­stel­len van uw eigen woning
Een huis kopen is voor veel men­sen een van de groot­ste uit­ga­ven in het leven. De finan­ci­eel advi­seur helpt u met het uit­zoe­ken van de bes­te voor­waar­den, laag­ste ren­te en ver­ant­woor­de kos­ten. Daar­mee kunt u veel­al dui­zen­den euro’s bespa­ren. Boven­dien kent de onaf­han­ke­lijk finan­ci­eel advi­seur alle maat­schap­pij­en. Hier­door kan hij een oplos­sing vin­den bij een par­tij die voor u onbe­kend was of niet bereikbaar.

5. Bespa­ren op belastingen
Uw finan­ci­eel advi­seur brengt de moge­lijk­he­den in kaart voor belas­ting­af­trek. Denk dan bij­voor­beeld aan pen­si­oen­op­bouw, ver­mo­gens­op­bouw voor de part­ner of de kin­de­ren, ook in inge­wik­kel­de situaties.

6. Om u ‘on track’ te houden
Ook als u uw finan­ci­ë­le posi­tie in kaart heeft gebracht met een plan, is het goed om uw finan­ci­eel advi­seur regel­ma­tig een oog­je in het zeil te laten hou­den. Voor­al wan­neer er iets gebeurt waar­door uw situ­a­tie ver­an­dert (part­ner, kin­de­ren, schei­ding, gro­te aan­koop). Uw finan­ci­eel advi­seur kan er voor zor­gen dat u finan­ci­eel ‘op de rails’ blijft en uw doe­len bereikt.

7.  ‘Pea­ce of mind’
Geld is een gecom­pli­ceerd onder­werp en er zijn veel zaken waar­aan u moet den­ken om uw bezit te bescher­men of te laten groei­en. Een goe­de, onaf­han­ke­lij­ke advi­seur kan uw twij­fel weg­ne­men en u gerust­stel­len: het is in han­den van een expert.

Het maakt niet uit of u nu een alge­meen of een prak­tisch advies nodig heeft. Het geld dat u inves­teert in een onaf­han­ke­lijk finan­ci­eel advies, ver­dient u meest­al vele malen terug over de lan­ge­re termijn.

[Bron: Michel van Dam, Com­mer­ci­eel direc­teur Legal & General] 

Maak een afspraak

Bent u toe aan onaf­han­ke­lijk advies voor uw ver­ze­ke­rin­gen? Maak dan een afspraak voor een ori­ën­te­rend gesprek. Wij hel­pen u graag om dui­de­lijk­heid te schep­pen in uw finan­ci­ë­le- en verzekeringszaken.